لغات مشابه
ephermeris : تقويم نجومى ،جدول نجومى ،دفتريادداشت روزانه ،حشره يکروزه

ephialtes : بختک ،کابوس ،خفتک ،فرنجک

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: