لغات مشابه
Epidemic : همه گیر

Epidemic : همه گیر

epidemical : همه گير

epidemically : بطورمسرى ،چنانکه همه جاسرايت کند

epidemiology : همه گيرشناسي

epiderm : روانشناسى : روپوست

epidermal : بشره اي

epidermis : روپوست

epidermoid : بشره اى ،بشره مانند

epididymal : اپیدیدیم

epididymis : (تش ).زائده طويل و باريک عقب بيضه که شامل مجارى خروجى منى است

epidmic disease : ناخوشى همه جا گير

epifauna : زيست شناسى : صدفزى

epigastric : فوق المعدى

epigastrium : (تش ).شکم سر،فوق المعده ،بالاى شکم ،روى معده

epigeal : روخاکي

epigee : حضيض

epigene : روى زمين توليد شده روى زمينى

epigenesis : تشکيل نطفه ازنو

epigenous : روزاد

epiglottis : اپي گلوت , زبانک , ناي بند

epigone : مقلد اثار ادبى و هنرى

epigonic : )epigonous(تقليدى

epigonous : )epigonic(تقليدى

epigram : سخن نيشدار

epigrammatical : کوتاه ونيشدار،نکته دار،هجواميز

epigrammatist : لطيفه گو

epigrammatize : هجو ساختن

epigraph : کتيبه ،نوشته ،سرلوحه

epigraphic : کتيبه اى ،سرلوحه اى ،متعلق به کتيبه ياسرلوحه

epigraphist : کتيبه شناس ،کتيبه خوان

epigraphy : علم کتيبه خوانى

epigynous : برمادگي

epilepsy : صرع

epileptic : حملهاي , غشي , مصروع

epileptic dementia : روانشناسى : زوال عقل صرعى

epileptic equivalent : روانشناسى : صرع واره

epileptic fit : غش حمله ايى

epileptic furer : روانشناسى : خشم صرعى

epileptic seizure : روانشناسى : حمله صرع

epileptic stupor : روانشناسى : بهت صرعى

epileptoid personality : روانشناسى : شخصيت صرعى

epilogist : کسيکه درپايان بازى شعرى بخوانديانطقى اداکند

epilogue : سخن اخر،ختم مقاله ،بخش اخرکتاب يامقاله

epimer : شيمى : اپيمر

epimetheus : نجوم : اپيمدئوس

epinekton : زيست شناسى : برشناورزى

epinosic gain : روانشناسى : بهره ثانوى بيمارى

epiolgue : سخن آخر

epipelagic : زيست شناسى : زير لايه زبرين

epiphany : ظهور و تجلى عيسى

epiphonema : حسن انتها

epiphora : روانشناسى : اشک ريزش

epiphyllous : روى برگ روينده

epiphyllum : گل شستى

epiphysis : شاخ استخوان

epiphysis cerebri : روانشناسى : غده صنوبرى

epiphytic : انگلى

epiphytology : (گ.ش )علمى که درباره خواص و بوم شناسى وعلل شيوع امراض گياهى بحث ميکند

epiplankton : زيست شناسى : روشناورزى

epipleural : رودنده اى

epiploon : ثرب

episcopacy : مقام اسقفي

episcopal : اسقفي

episcopalian : پيرو کليساى اسقفى

episcopalianism : پيروى از کليساى اسقفى

episcopate : رتبه اسقفى ،قلمرواسقف

episcope : دستگاه نشان دهنده تصاوير

episcotister : روانشناسى : محرک نماى ديدارى

episode : حادثه ضمنى ،حادثه معترضه ،داستان فرعى ،فقره

episodic : اتفاقى ،ضمنى ،عارضى

epispastic : مقرح

episperm : تخم پوش ،پوشش تخم ،لفاف تخم

epistasis : )epistasy(اختفاى اثرات يک نژاد بوسيله نژاد ديگرى

epistasy : )epistasis(اختفاى اثرات يک نژاد بوسيله نژاد ديگرى

epistaxis : رعاف , نزف الدم

epistemological : روانشناسى : معرفت شناختى

epistemology : علم شناسي , معرفت شناسي

epistemologycal : وابسته به معرفت شناسى ،وابسته به شناخت شناسى

epistle : نامه منظوم

epistler : رساله نويس ،رساله خوان

epistolary : رقعه اي , رساله اي , نامهاي

epistoler : رساله خوان ،خواننده رساله اى ازعهدجديد،نامه نويس

epistrophe : ختم چندجمله بايک کلمه

epistyle : گچ برى روى سرستون ،گچ برى دراطراف در

epitaph : وفات نامه ،نوشته روى سنگ قبر

epitasis : حداعلاى داستان ،دوره بحرانى وشدت مرض

epitaxial growth : رشد همبافته

epithalamium : سرودعروسى

epithalamus : روانشناسى : اپى تالاموس

epithelial : برپوشي , شبيه بشره اي

epithelialize : )=epithelize(پوشيده شدن با و يا تبديل شدن به بافت مخاطى ،بافت پوششى شدن

epithelioid : برپوشي , شبيه بشره اي

epithelioma : غده خوش خيم و يا بدخيم مشتق از بافت مخاطى

epithelium : روانشناسى : برون پوش

epithelize : بافت پوششي شدن

epithet : صفت ،لقب ،عنوان ،کنيه ،اصطلاح

epithetic : وابسته به لقب ياصفت

epithetical : صفتى ،لقبى ،وصفى ،داراى صفات يا القال

epitome : مختصر،خلاصه رئوس مطالب

epitomist : شخصى که کتابى را خلاصه کند خلاصه نويس

epitomize : خلاصه کردن ،متمرکز کردن ،مجسم کردن ،صورت خارجى به چيزى دادن

epizeuxis : ردالعجز علي الصدر

epizoic : انگل جانور

epizoology : epizootology(،( )epizootiologyج.ش ).علم مطالعه خواص و بوم شناسى و علل شيوع امراض حيوانى

epizoon : انگل برونى

epizootic : ناخوشي همه گيرحيواني

epizootiology : epizootology(،( )epizoologyج.ش ).علم مطالعه خواص و بوم شناسى و علل شيوع امراض حيوانى

epizootology : epizoology(،( )epizootiologyج.ش ).علم مطالعه خواص و بوم شناسى و علل شيوع امراض حيوانى

epoch : مبدا تاريخ ،اغاز فصل جديد،دوره ،عصرتاريخى ،حادثه تاريخى

epochal : مهم ،تاريخى

epochal psychosis : روانشناسى : روان پريشى سنين انتقالى

epode : بخش سوم غزل يا قصيده ،ورد،افسونگرى

eponym : سرخاندان , عنوان دهنده , عنوان مشخص

eponymic : وابسته به سرخاندان

eponymous : نام گذارنده برملت يا کشور يا طايفه اى

eponymy : اشتقاق اسم قبيله يا شخص يا عشيره ازيک کلمه

epopee : شاعر اشعارحماسي

epos : مجموعه اشعار محتوى افسانه هاى ملى( مثل شاهنامه)،اشعار رزمى پيشينيان

epoxidation : شيمى : اپوکسيددار کردن

epoxide : شيمى : اپوکسيد

epoxy (ep) : معمارى : نوعى اندود پلاستيکى لوله ها

epoxy resin : علوم هوايى : رزين اپوکسى

epp : زوال ،جزر کردن ،فرو کشيدن

eprom : کامپيوتر : erasable programmable read only memoryيک PROM مخصوص که در زير نور شديد ماوراء بنفش مى تواند پاک شده و سپس دوباره برنامه ريزى شود

eprom programmer : کامپيوتر : برنامه ريزEPROM

epsilon : اپسيلون

epsilon hydrae : نجوم : اپسيلون - شجاع

epsilon lyrae : نجوم : اپسيلون - شلياق

epsilon pegasi : نجوم : اپسيلون - فرس

epsom salt : سولفات دومنيزي

epulary : بزمى ،سورى

equability : ثبات ،يکسانى

equable : ملايم ،ثابت

equably : بطور يکسان

equal : همال , همبردار , مساوي , عديل , همپايه , متکافي , يکسان , برابر , رمارم , موازي , مکافي , همسان

equal angles : علوم مهندسى : اهن نبشى

equal cost lines : بازرگانى : خطوط هزينه برابر

equal gate : دريچه برابرى

equal sign : علامت تساوي

equal status persons : روانشناسى : افراد همپايه

equal to : معادل , برابر , برابر با

equal appearing intervals : روانشناسى : فاصله هاى يکسان نما

equaliser : ورزش : امتياز مساوى کننده

equalitarian : مساوات گري , مساوات گراي

equalitarianism : مساوات گرايي , مساوات گرائي

equality : سواء , يکساني , تساوي انسان , برابري , اعتدال , تساوي , مساوات

equality ciroui : مدار برابرى

equality gate : برابر سازى

equalize : برابر کردن , مساوي کردن , مانند کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهزیستی ذهنی
چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرخاشگری
چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعریف و تبیین مفهوم فلسفه
چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعصب
چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش جو روانی-اجتماعی کلاس
چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش خلاقیت
چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش روشهای نوین تدریس
چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش بیماری صرع
چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش ظرفیت سنجی یا مدیریت ظرفیت
چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش عوامل تاثیرگذار بر انتخاب سهام توسط سرمایه گذاران
چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش مشاوره گروهی
چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم برند
دانلود پاورپوینت آثار تغییر قیمتها بر گزارشگری مالی
دانلود پاورپوینت تاریخچه حسابداری ایران و جهان
دانلود پاورپوینت خط مشی و سیاست گذاری حسابداری
دانلود پاورپوینت دارایی های بلند مدت و استهلاک
دانلود پاورپوینت دلایل اهمیت تئوری حسابداری
دانلود پاورپوینت روش های استدلال در حسابداری
دانلود پاورپوینت سود اقتصادی و سود حسابداری