لغات مشابه
epidermoid : بشره اى ،بشره مانند

epididymal : اپیدیدیم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: