لغات مشابه
epididymal : اپیدیدیم

epididymis : (تش ).زائده طويل و باريک عقب بيضه که شامل مجارى خروجى منى است

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: