لغات مشابه
epididymis : (تش ).زائده طويل و باريک عقب بيضه که شامل مجارى خروجى منى است

epidmic disease : ناخوشى همه جا گير

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: