لغات مشابه
erectable : قابل راست کردن يا بنا کردن

erected : منتصب

erectile : نصب کردني , قابل نعوظ , بلند کردني , سيخ شدني

erectility : قابليت نعوظ

erectio deficiens : روانشناسى : نعوظ ناقص

erection : شق شدگي , نعوظ

erection bolts : عمران : پيچهاى نصب و تنظيم

erection crane : علوم مهندسى : جراثقال براى کارهاى ساختمانى

erection marks : عمران : علائم نصب

erective : راست کننده

erectly : بطور ايستاده يا عمودى

erectness : افراشتگى ،ايستادگى ،حالت عمودى

erector : بانى ،بناکننده

erelong : بزودى ،در اينده نزديک

eremiophobia : روانشناسى : انزوا هراسى

eremite : گوشه نشين ،زاهد،گوشه گير

eremitic : زاهدانه ،گوشه نشينانه ،گوشه گير،زاهد

eremitic life : زندگى زاهدانه ،گوشه نشينى ،عزلت

eremitical : زاهدانه ،گوشه نشينانه ،زاهد،گوشه گير

eremophobia : روانشناسى : تنهايى هراسى

erenow : )heretofore(پيش ازاين ،تااين تاريخ

eres : (زبان اسپانیایی) شما

erewhile : heretofore(، )erewhilesپيش از اين

erewhiles : heretofore(، )erewhileپيش از اين

erfuge : پناه گاه ،پناهگاه روى زمينى در وسط خيابان

ergo : بنابراين ،پس

ergogram : روانشناسى : کارنگاره

ergograph : دستگاه سنجش قدرت کار عضلانى

ergography : روانشناسى : کارنگارى

ergometer : نيروسنج , ارگ سنج

ergot : (گ.ش ).ارجوت ،سگاله ،مرض

ergot of rye : سگاله ،مرض چاودار

ergotamine : روانشناسى : ارگوتامين

ergotine : ماده اصلى سگاله

ergotism : مسموميت حاصله از خوردن سگاله ،مرض قارچى برخى گياهان دراثرسگاله ،مباحثه منطقى

ergotize : سگاله زده کردن ،زنگ زده کردن ،باسگاله يازنگ مسموم کردن

eric : خون بهاى ايرلندى( درتاريخ)

erica : (گ.ش ).خلنگ ،بته ابو حدار،جاروب

ericaceous : )ericoid(خلنگ دار،خلنگ زار

ericoid : )ericaceous(خلنگ دار،خلنگ زار

eridanus (eri) : علوم دريايى : جوى

erin : (جغ ).ايرلند

eriochrome black : شيمى : سياه اريوکروم

eris : (افسانه يونانى )الهه ناسازگارى

eristic : مباحثه اى ،بحث و جدلى ،اهل مباحثه

ermine : (ج.ش ).قاقم ،پوست قاقم ،خز قاقم

ermined : جامه قاقم پوشيده

erne : دال دريايى ،عقال دريايى

Ernes Bonzer : ارنس بانزر

Ernesto : ارنستو

Ernesto Che Guevara : ارنستو چه گوارا

erodibility : عمران : قابليت فرسايش

erogenous : )erogenic(ارضاکننده تحريکات شهوانى و جنسى ،محرک احساسات جنسى

erogenous zone : روانشناسى : ناحيه شهوتزا

erose : فرسوده ،سائيده

erosible : )erodible(قابل سايش و فرسايش

erosion : فرسايش , فساد تدريجي

erosion control : عمران : جلوگيرى از فرسايش

erosion corrosion : علوم مهندسى : خوردگى - فرسودگى

erosive : فرساينده , فرسايشگر , فرسايشي

erotica : ادبيات عاشقانه

erotical : عشقى ،عاشقانه ،غزل

erotics : علم عشق ،عشق نظرى

erotism : روانشناسى : شهوت گرايى

erotization : روانشناسى : خاصيت شهوانى يافتن

erotogenic : )erogenous(محرک تحريکات جنسى

erotomania : روانشناسى : جنون جنسى

err : گمراه شدن , دراشتباه بودن , اشتباه کردن , غلط بودن , اشتباهکاري کردن

errancy : خطا،اشتباه ،گمراهى

errand : ماموريت

errand boy : پادو،شاگرد

errant : عيار،اواره ،سرگردان ،حادثه جو،کمراه ،منحرف ،بدنام

errantly : بطور سرگردان

errantry : عياري

errata : غلط نامه , فهرست غلط نامه , فهرست اشتباهات , غلطنامه

errata sheet : علوم نظامى : برگ تصحيح اشتباه

erratic changes : بازرگانى : تغييرهاى نامعقول

erratic scab : علوم مهندسى : پوسته جوش

erratically : از روى بيقاعدگى ،بطور سيار يا سرگردان

erratum : فهرست اغلاط , غلط نامه

errhine : عطسه اور،معطس

erring : خطا کننده ،گناه کار

erringly : سهوا"،بطور غلط

erroneous : نادرست ،پراز غلط،غلط،اشتباه ،مغلوط

erroneousley : غلطي

erroneously : سهواً

erroneousness : غلط بودن ،خطا بودن ،عدم حقيقت

error : سهو , غلط , اشتباه , خطا

error analysis : کامپيوتر : تجزيه و تحليل خطا

error band : علوم هوايى : باند خطا

error burst : قطار خطاها

error checking : کامپيوتر : بررسى خطا

error cheking code : رمز خطا رس

error choice technique : روانشناسى : شيوه خطا گزينى

error code : رمزخطايى

error control character : کامپيوتر : کاراکتر کنترل خطا

error correctiong : خطا گير

error detection : خطا يابى

error exit : در روى خطا

error file : کامپيوتر : فايل خطا

error free : بي اشتباه

error guessing : کامپيوتر : حدس خطا

error handling : کامپيوتر : به حداقل رساندن احتمال وقوع خطا روش رفع اشکال

error indicator : در روى خطا نما

error list : سياهه خطاها

error massage : پيغام خطانما

error of estimate : روانشناسى : خطاى براورد

error of expectation : روانشناسى : خطاى انتظار

error range : محدوده خطا

error rate : ميزان خطا

error recovery : ترميم خطا

error recovery procedures : کامپيوتر : رويه هاى ترميم خطا

error report : کامپيوتر : گزارش خطا

error routine : روال خطا پرداز

error score : روانشناسى : نمره خطا

error signal : علوم هوايى : سيگنال خطا

error transmission : کامپيوتر : ارسال خطا

error variance : روانشناسى : پراکنش خطا

errorful : پر غلط

errorless : بي لغزش , بي اشتباه

errorlessness : بي لغزشي , بي غلطي

errors and omissions expected (e.& o.e.) : بازرگانى : باستثناى اشتباهات و چيزهايکه از قلم افتاده اين عبارت روى صورت حسابها نوشته ميشود و يعنى مسئوليت اشتباهات بعهده شرکت نميباشد

errors in equations : عمران : خطا در معادلات

errors in variables : عمران : خطا در متغيرها

errors slipped in : اشتباهاتى دران راه يافت( يا پيدا شد)

erruption : فوران

erse : زبان گالي

erst : formerly(، )erstwhileسابقا،قبلا

erstwhile : formerly(، )erstسابقا،قبلا

erubescence : سررنگى ،قرمزى

erubescent : سرخ شونده

eruct : اروغ زدن )belch( بشدت فوران کردن

eructate : قى کردن ،اروغ زدن ،باشدت بيرون انداختن

eructation : اروغ

erudite : اديب

eruditely : دانشمندانه

erudition : دانشوري

eruginous : زنگارى ،سبز

erumpent : شکوفنده , منفجر شونده

erupt : جوش درآوردن , فشاندن , فوران کردن

eruption : جوش ،فوران ،انفجار

eruption of a disease : ظهوريابروزناخوشى

eruption of a geyser : فوران چشمه اب گرم

eruption of a volcano : انفجاراتش فشان

eruption of rash : درامدن گرمى دانه

eruption of the teeth : درامدن دندان

eruption of war : درگرفتن يابروزجنگ

eruptional : انفجارى ،منفجر شونده

eruptive : بثوري

eruptive fever : تب دانه اي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری