لغات مشابه
esorow : سندرسمى که اجراى ان موکول به تحقق شرطى باشد

esoteric : محرمانه ،سرى ،رمزى ،درونى ،داخلى ،مبهم ،مشکوک

esp (extrasensory perception) : روانشناسى : ادراک فراحسى

espadrille : کفش صندل ،کفش دم پايى

espalier : چفته ،چوب بندى براى تربيت نهال ميوه

espalir : چفته ،چوب بندى جهت تربيت نهال ميوه

esparto : يکجورجگن دراسپانياکه براى بافندگى وکاغذسازى بکارميرود

especial : )special(مخصوص

especially : بالاخص , عليالخصوص , خصوصاً , خاصه , به ويژه

especialness : مخصوصيت

esperance : اميد

esperantist : اسپرانتودان

esperanto : اسپرانتو , زبان بين المللي

espial : ديدهباني , ديدباني , جاسوسي

espianade : شيب ملايم , قطعه زمين هموار

espiegle : بشوخى ،از روى شوخ طبعى ،سبکسرانه

espionage : جاسوسي

espirit de corps : روانشناسى : روحيه گروهى

esplanade : گردشگاه ،ميدان جلوقلعه نظامى

espousal : عقد،عروسى(بيشتردرجمع)،نامزدى

espouse : نامزد کردن , شوهر دادن , عقيده داشتن به

espressivo : باحالت

espresso : نوعى قهوه که بوسيله فشار بخاراماده ميشود

espy : ديدهباني کردن

esquire : مالک زمين

Esrafil : اسرافيل

ess(es) : ورزش : دو پيچ در سمت مخالف در مسير صحرايى

essay : انشاء

essay examination : روانشناسى : امتحان انشايى

essay question : روانشناسى : سوال انشايى

essayist : مقاله نويس

esse : هستى

essence : ماهيت , فروهر , لب , جان , اسانس , سلاله , ذات

essenced : عطرزده ،معطر

essene : راهب يهودى) عضوفرقه اى که دوقرن پيش ازامدن مسيح درفلسطين تشکى

essenism : اصول يازندگى راهبان قديم يهود

Essential : ضروری

essential : واجب , حساس , اساسي , اصولي

Essential : ضروری

essential amino acids : شيمى : امينو اسيدهاى چرب

essential attribute : روانشناسى : صفت ذاتى

essential element : قانون ـ فقه : رکن

essential elements : عمران : عناصر ضرورى

essential fatty acids : شيمى : اسيدهاى چرب اساسى

essential item list : علوم نظامى : فهرست اقلام حياتى يا ضرورى جنگى

essential oil : شيمى : روغن اساسى

essential oil of orange flower : عطر بهار نارنج

essentiality : ضرورت ،اصل ،جوهر

essentially : اصولا

essentialness : ضرورت

essntial properties : اعراض ذاتيه

essoin : (حق_.انگلسى )بهانه براى عدم حضوردردادگاه درزمان مقرر،بهانه ،عذرقانونى

establish : تاسيس کردن , تاسيس نمودن , جايگير کردن , مسلم کردن , بنانهادن , برقرار داشتن , افتتاحکردن , داير کردن , بستن , برقرار کردن , احداث کردن

establish contact : رابطه برقرار کردن

established : پا برجاي , برپا , مکين

established church : کليساى قانونى و شرعى

established right : قانون ـ فقه : حق مستقر

establisher : موسس ،برپاکننده

establishing : تاسيس , افتتاح

establishment : دسته کارکنان , استقرار , احداث , ساختمانان , برقراري , تاسيس , تشکيل , جايگيري

estacade : سدى که ازتيرهاوپايه هاى چوبى در رودخانه يادريابراى بستن راه

estafet : چاپارياقاصد( سوار)

estaminet : قهوه خانه اى که سيگارکشيدن درانجا ازاداست

estate : ماترک , املاک

estate for life : قانون ـ فقه : حق عمرى

estate for years : قانون ـ فقه : حق رقبى

estate in dower : قانون ـ فقه : ميراث قانونى زوجه

estate in fee : قانون ـ فقه : مالکيت مطلق و غير شرطى نسبت به زمين

esteem : منزلت , عزت , اعتبار , لايق دانستن , عزيز داشتن , ارج

esteemed : معزز , مقرب

ester interchange : شيمى : تبادل استرى

esterification : شيمى : استرى کردن

esthesia : ظرفيت احساس و ادراک ،حساسيت

esthesiometer : احساس سنج

esthesis : حس ،احساس( خصوصااحساس ناقص)

esthete : روانشناسى : زيبايى گرا

esthetic : روانشناسى : زيبايى شناختى

estimable : برآورد کردني

estimably : بطوريکه بتوان تخمين تخمين زد،بطور قابل احترام

estimate : برآورد , براورد کردن , برآورد کردن , براورد , تخمين زدن

Estimate : تخمين زدن

estimate of costs : بازرگانى : تخمين مخارج

estimate of the situation : علوم نظامى : براورد وضعيت

estimated : تخمين زده

estimated time of arrival (eta) : بازرگانى : زمان تقريبى ورود

estimated time of departure (etd) : بازرگانى : زمان تقريبى عزيمت

estimation : براورد , تخمين

estimative : تخمينى ،براوردکننده

estimmatable : قابل برآورد کردن

estival : صيفي

estoc : يکجورشمشيرکوتاه

estonian : زبان استوني

estop : منع کردن ،مانع شدن ،مسد.د کردن

estoppel : مانع قانوني برايانکارپس ازاقرار

estovers : لوازم ،ضروريات ،چوب ياهيزم که اجاره دارميتواندازملک موجربردارد

estrade : صحن ،صفه ،سکو

estrange : دورکردن , بيگانه کردن

estrangement : غربت ،بيگانه کردن ،بيگانگى

estray : جانوراواره وبى صاحب

estreat : ازدفاتراستخراج کردن وبراى تعقيب بدادگاه دادن

estrogen : استروژن

estrous : فحلي

estrous cycle : دوره فحلى

esturm : مرحله تحريکات جنسى زنان که دران زن ميل به نزديکى بامرد وقابليت ابستن شدن رادارد

esurience : گرسنگى ،حرص ،از،پرخورى ،ولع ،جوع

esurient : گرسنه ،حريص

et cetera : وقس عليهذا , الي آخر

eta coefficient : روانشناسى : ضريب اتا

eta aquilae : نجوم : اتا - عقاب

eta cassiopeiae : نجوم : اتا - ذات الکرسى

eta persi : نجوم : اتا - برساووش

etacism : تلفظ e يونانى مانند a انگليسى درemal

etagere : قفسه

etang : معمارى : تالاب

etat major : ستادارتش

etatism : )state socialism(سوسياليزم دولتى

etcaetera : وغيره ،ومانندان ،تا اخر،الى اخر

etcetera : و غيره ،و مانند ان ،تا اخر،الى اخر

etch : سياهقلم کردن

etched circuit : مدار چاپى

etching acid : معمارى : جوهر

eternal : لايزال , ابدي , ازلي , بي زوال , جاويد , جاودان , خالد , جاودانه , سرمد

Eternal Being : ذات لايزال

eternal paradise : خلد برين

eternalize : جاودانى کردن ،ابدى کردن ،مخلدکردن

eternally : ابدالدهر

eternalness : ابديت ،ازليت: ابدى يا ازلى بودن

eterne : ابدى ،ازلى ،جاودانى ،جاويد،هميشگى

eternity : دهر , خلد , ابد , ازليت , بي زماني , جاوداني , ازل , ابديت

eternity without beginning : ازل

eternity without end : ابد

eternize : شهرت ابدي دادن , ابدي کردن

etesian : (درموردبادهاى مديترانه)واقع شونده بطورساليانه ،سالى يک مرتبه واقع شونده

ethanol : الکل معمولي

ether : اتر , اثير

ether catalyzed addition : شيمى : افزايش با کاتاليزگرى اتر

ether extract : ماده الى محلول دراثر( مانند چربى واسيدهاى چرب)

ethereal : اتري , اثيري

ethereality : خاصيت اترى يا اثيرى ،روحانيت ،لطافت

etherealize : اثيري کردن , آسماني کردن , نزکيه کردن

etherean : اترى ،اثيرى ،لطيف ،اسمانى ،روحانى

ethereous : اترى ،اثيرى

etherify : تبديل به اتر کردن

etherization : بيهوش کردن ،اختلاط با اتر

etherize : بااترترکيب کردن , با اتر بيهوش کردن

ethic : کتاب اخلاق

ethical relativism : روانشناسى : نسبيت اخلاقى

ethically : مطابق علم اخلاق

ethicize : اخلاقى کردن ،دراخلاق بحث کردن

ethics : اصولاخلاق , علمالاخلاق , اخلاقيات , علم اخلاقي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری