لغات مشابه
eternalness : ابديت ،ازليت: ابدى يا ازلى بودن

eterne : ابدى ،ازلى ،جاودانى ،جاويد،هميشگى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: