لغات مشابه
etiolate : بيرنگ کردن ،سسفيد کردن يا تغييردادن رنگ يا گياه سبز

etiolation : ازدست دادن رنگ

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: