لغات مشابه
eudemonism : اخلاقياتى که منظوران فراهم کردن خوشى وسعادت است

eudemonology : گفتاردرسعادت انسان ،مبحث اخلاقيات براى پيداکردن سعادت بشر

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: