لغات مشابه
eugenic : صحيح النسب

eugenics : به نژادي , اصلاح نژادي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: