لغات مشابه
eugenoid : (گ.ش ).شبيه اوگانا،مانند جلبک هاى شلاقى ،شلاقى

euglena : (گ.ش ).اوگلنا

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: