لغات مشابه
euglena : (گ.ش ).اوگلنا

euhemerism : قائل شدن ،اساس تاريخى براى افسانه ها

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: