لغات مشابه
euhemerism : قائل شدن ،اساس تاريخى براى افسانه ها

euhemerize : اساس تاريخى قائل شدن براى( افسانه)

eulachon : )=candle fish(نوعى ماهى

euler equations : علوم مهندسى : معادلات اولر

euler stress : عمران : تنش اولر

euler(helf loop) : ورزش : پرش از لبه عقبى اسکيت و يک چرخش در هوا و فرود روى لبه داخلى اسکيت ديگر

eulerian coordinates : علوم هوايى : مختصات اولرى

eulogies : مدائح

eulogist : ثناگو , مداح , مديحهسرا , ثنا خوان , مديحه سرا

eulogistically : مداحانه

eulogium : )=eulogy(ستايش ،مدح ،مديحه سرايى

eulogize : ثناء گفتن , مدح کردن , مداحي کردن

eulogizer : مداح

eulogizing : مداح

eulogy : ثنا , مداحي , مديحه , مدح , ستايشگري

eun away : ورماليدن

eunchism : اختگى

eunuch : خصي , خواجه , اخته , خواجهحرمسرا , خنثا , مرد اخته

eunuchoidism : روانشناسى : اخته وارگى

euonymus : (گ.ش ).جنس شمشاد معمولى ،سفيدال

eupelagic environment : زيست شناسى : محيط زير لايه زيرين

eupepsia : گوارش خوب ،هاضمه خوب و سالم ،کلمه متضاد سوء هاضمه

eupeptic : سهل الهضم

euphemisic : داراى حسن تعبير،وابسته به حسن تعبير

euphemism : حسن تعبير

euphemistic : داراى حسن تعبير

euphemistically : باحسن تعبير

euphemize : حسن تعبيرکردن ،استعمال کلمه ء نيکو بجاى کلمه ء زشت

euphonic : )=euphonious(خوش صدا،دلپذير

euphonical : مبنى برخوش صدايى ياسهولت ادا

euphonically : براى سهولت ادا،براى اينکه بگوش خوش ايندباشد

euphonious : )=euphonic(خوش صدا،دلپذير

euphoniously : بطورخوش صدا،چنانکه بگوش خوش ايندباشد

euphonium : يکجورالت موسيقى بادى

euphonize : تبديل به صداى دلپذيرکردن

euphony : عدم تنافر , سهولت ادا , صداي دلپذير

euphorbia : (گ.ش ).فرفيون ،گل اتشى ،جوزالقى

euphoria : مشاط

euphotic : زيست شناسى : اب لايه نورگير

euphrasy : فراسيا( گياهى است که پيشينيان گمان ميکردند دردچشم راخوب ميکند)

Euphrates : فرات

euphuism : بيان مطنطن

euphuist : کسيکه باتصنع چيزيرا انشاميکند،فصاحت فروش

euphuistic : مبنى برتصنع ،غلنبه

eupnoea : تنفس عادى ،تنفس طبيعى

euqal : برابر،مساوى ،متساوى ،يک نواخت ،همپايه ،همرتبه ،مناسب

eurasia : اروپاواسيا

eurasian : از نژاد مختلط اروپايى و اسيايى ،اروپايى و اسيايى

eureka : >من کشف کردم<،ابراز پيروزى از اکتشاف

eurhythmic : متناسب

eurhythmics : حرکات بدنى موزون ،تناسب حرکت

eurhythmy : ()=eurythmy(معمارى )هم اهنگى و تقارن ساختمان ،(طب)ضربان منظم نبض ،حرکات منظم بدن

Euro : يورو

euro dollars : بازرگانى : دلارهاى اروپائى

eurocheque : بازرگانى : چک انگليسى که قابل نقد کردن در بانکهاى اروپايى ميباشد

euroclidon : بادطوفانى شمال شرقى درمديترانه

eurodollars : بازرگانى : دلار اروپايى

europa : نجوم : اروپا

europe : قاره اروپا , فرنگستان , فرنگ

european : فرنگي , اروپايي

european academic research network : کامپيوتر : شبکه پژوهشى دانشگاهى اروپا

european committee for standardization : بازرگانى : کميته اروپايى استاندار

european community competition rules : بازرگانى : مقررات رقابت در جامعه اروپا

european cup winner cup : ورزش : جام برندگان جام اروپا

european economic community : قانون ـ فقه : common market

european economic community (eec) : بازرگانى : جامعه اقتصادى اروپا

european free trade association : قانون ـ فقه : E.F.T. A

european monetary fund (emf) : بازرگانى : صندوق پولى اروپا

european monetary system (ems) : بازرگانى : سيستم پولى اروپايى

european type plane : معمارى : رنده فرنگى

European Union : اتحاديه اروپا

europeanism : فرنگى مابى

europeanize : اروپائى کردن

europen plan : نرخ ثابت هتل جهت اتاق و سرويس مهمانان

europian championship : ورزش : وزنه بردارى قهرمانى اروپا

Eurpoean Monitory Unification : اتحاد پيلي اروپا

eurus : بادخاور،بادشرقى

eurybathic : قادر به زندگى کردن در اعماق مختلف اب

Eurydice : اوريدس , زن اورفوس

euryhaline : مستعد زندگى دراب هاى خيلى شور

eurytherm : موجودى که داراى درجات حرارت مختلف و زيادى است

eurythmics : حرکات بدنى موزون ،تناسب حرکات

eurythmy : ()=eurhythmy(معمارى )هم اهنگى و تقارن ساختمان ،(طب)ضربان منظم نبض ،حرکات منظم بدن

eurytopic : داراى قدرت تحمل زياد نسبت به تغييرات عوامل محيط

eustachian : استاخى ،پيداشده توسط پزشک ايتاليايى

eustatic : مربوط به تغييرات سطح دريا در سرتاسر جهان

eutectic change : عمران : تبديل مايع به جسم جامد زودگداز

eutectic point : علوم هوايى : نقطه اوتکتيک

euterpe : الهه موسيقى ،سرودافرين

eutetic point : شيمى : نقطه اتکتيک

euthanasia : مرگ آسان

euthansia : روانشناسى : کشتن از روى ترحم

eutherian : مربوط به تقسيم بندى بزرگ پستانداران

euthymia : روانشناسى : احساس سرحالى

eutrophic : زيست شناسى : اب خوراکور

eutrophication : زيست شناسى : انباشتگى خوراکه اب

eutrophisation : زيست شناسى : خوراکورى

evacuant : تخليه کننده ،مسهل

evacuate : خالي کردن , تخليه کردن

evacuated bellows : علوم هوايى : فانوسکهاى خلاء

evacuation : تخليه , برون بري , تهي سازي

evacuation convoy : علوم نظامى : کاروان اخراجات دريايى

evadable : طفره پذير

evade : در رفتن , طفره زدن , از سر باز کردن

evading : در رفتن

evadingly : طفره زنان ،گريز زنان ،بابهانه ياحيله ،ازروى تجاهل

evaginate : پشت و رو کردن(لباس و غيره )از نوبرگرداندن

evaluate : تقويم کردن , ارزيابي کردن

evaluation : ارزيابي

evaluation rating : علوم نظامى : درجه بندى اطلاعات يا طبقه بندى ان از نظر اعتبار و صحت و دقت

evaluation report : علوم نظامى : گزارش ارزيابى وضعيت

evanesce : کم کم ناپديد شدن ،بتدريج محو و ناپديد شدن(مانند بخار)،(ر ).بطرف صفر ميل کردن

evanescence : غيب زدگي , زوال تدريجي , فقدان تدريجي

evanescent : محو شونده ،ناپايدار

evangel : مبشر

evangelic : مژده دهنده

evangelical : انجيلي , مژده دهنده

evangelicalism : فلسفه ء مذهب اوانجلى

evangelically : برطبق انجيل

evangelism : تبليغ مسيحيت

evangelist : مبشر , مژده دهنده

evangelistic : مربوط به يکى ازانجيل نويسان چهارگانه ( متى ،مرقس ،لوقا،يوحنا)

evangelization : تبليغ ياموعظه ازروى انجيل ،ترويج انجيل يادين مسيحى

evangelize : بشارت بدين مسيح دادن

evanish : ناپديدشدن ،غيب شدن ،نابودشدن

evaporable : تبخيرپذير،بخارشدنى ،قابل تبخير

evaporate : تبخير کردن , تبخير شدن , بخار شدن

evaporated milk : شيرى که بوسيله تبخيرغليط شده است

evaporating dish : شيمى : ظرف تبخير

evaporation : تبخير

evaporation loss : شيمى : اتلاف در تبخير

evaporation pan : عمران : تشطک تبخير

evaporative : تبخيرى

evaporative cooling : شيمى : سردسازى با تبخير

evaporimter : ميزان تبخير،مقياس تبخير

evaporize : تبخيرکردن ،بخارکردن

evartanspiration : عمران : تبخير و تعريق

evasible : طفره زدنى ،گريز زدنى

evasion : طفره , گريز زني , گريز

evasive : طفره آميز , طفرهزن

evasively : از روى طفره

evasiveness : تمايل به طفره ياگريز،حالت ياخوى طفره زنى

eve : جنس زن , حوا , هوا

evection : ناهموارى مدارماه ،عدول ماه

even : تخت , زوج , حتي , جفت

even driven program : کامپيوتر : برنامه رويدادى

even function : شيمى : تابع زوج

even if : اگر هم ،ولو انکه

even ifŠeven trough : ولواينکه

even money : ورزش : مبلغ مساوى در شرط بندى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری