لغات مشابه
euhemerism : قائل شدن ،اساس تاريخى براى افسانه ها

euhemerize : اساس تاريخى قائل شدن براى( افسانه)

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: