لغات مشابه
evaporation : تبخير

evaporation loss : شيمى : اتلاف در تبخير

evaporation pan : عمران : تشطک تبخير

evaporative : تبخيرى

evaporative cooling : شيمى : سردسازى با تبخير

evaporimter : ميزان تبخير،مقياس تبخير

evaporize : تبخيرکردن ،بخارکردن

evartanspiration : عمران : تبخير و تعريق

evasible : طفره زدنى ،گريز زدنى

evasion : طفره , گريز زني , گريز

evasive : طفره آميز , طفرهزن

evasively : از روى طفره

evasiveness : تمايل به طفره ياگريز،حالت ياخوى طفره زنى

eve : جنس زن , حوا , هوا

evection : ناهموارى مدارماه ،عدول ماه

even : تخت , زوج , حتي , جفت

even driven program : کامپيوتر : برنامه رويدادى

even function : شيمى : تابع زوج

even if : اگر هم ،ولو انکه

even ifŠeven trough : ولواينکه

even money : ورزش : مبلغ مساوى در شرط بندى

even numbers : اعداد جفت

even out : يکدست کردن , يکنواخت کردن

even par : ورزش : انجام تعداد ضربات استاندارد در يک بخش يا تمام بخشاى گلف

even parity check : بررسى توازن زوج

even though : ولواينکه , باوجوداينکه

even time : ورزش : دويدن ¹¹ 1يارد معادل 91/5 متر در¹ 1ثانيه

even with : مطابق

even fall : اول غروب ،شامگاه

even handed : منصف ،منصفانه

even handedness : بيطرفى ،عدالت

even tual : احتمالى ،موکول ،درنتيجه اينده ،ناشى ،اتفاقى ،عاقبتى

evenfall : غروب ،سرشب

evengelist : مبلغ مسيحى ،کشيش

evenhanded : منصفانه ،بيغرضانه ،بيطرفانه

evening : شام , غروب , غروبي , شامگاه , مسا , سرشب , عشا , شامگاهي

evening dress : لباس ويژه شام يامهمانى شب

evening gun : علوم نظامى : توپ سلام شامگاه

evening of life : شام زندگى ،شام عمر

evening party : شب نشيني

evening pragen : نماز مغرب ،نماز شامه

evening prayer : نماز مغرب

evening primrose : (گ.ش ).جنس علف خر،حشيشه الحمار

evening twilight : نجوم : شفق

evenings : هرشب ،شبها

evenly : به تساوي

evenness : زوجيت

evensong : سرود شامگاه

event : ماوقع , حادثه , پيشامد , رويداد , واقعه , عرض , حدث , اتفاق

Event : اتفاق ، مسابقه

Event : اتفاق

event (jf) : علوم دريايى : مرحله

event file : پرونده رويدادها

event horizen : نجوم : افق رويداد

event scheduling : زمان بندى رويدادها

eventful : پرحادثه

eventfully : با داشتن حوادث و اتفاقات

eventide : شامگاه

eventing : ورزش : انواع مسابقه اسب سوارى

eventless : بى حادثه ،بى سرگذشت

eventration : شکم درى ،جنين بى شکم يابى روده ،بيرون ريختگى روده

events : وقايع

eventuality : )=possibility(امکان ،احتمال

eventually : سر انجام

eventuate : منجر شدن ،منتج شدن ،نتيجه دادن ،درامدن

ever : درهر صورت , هرگز

ever after : از ان پس ،از ان به بعد

ever and anon : هرچندوقت يکبار،مکر را

ever lasting : مادام الحيات , مادام العمر , مخلد

ever lasting life : زندگى جاويدان

ever since : از وقتى که ،از ان وقت تاکنون

ever so : بسيار

ever increasing : روز افزون , دائمالتزايد , دائم التزايد

ever lasting : قانون ـ فقه : قيوم

ever living : (داراى زندگى ) جاودانى ،جاودان ،غيرفانى ،بى مرگ ،لايموت

everady : هرروز

everblooming : (گ.ش ).هميشه بهار،هميشه شکوفا

everchanging : روانشناسى : دايم التغيير

Everest : اورست

everglade : زمين باتلاقي , نيستان , نيزار

evergreen : هميشه سبز , بي خزان , هميشه بهار

evergreen trees : زيست شناسى : درختان هميشه سبز

everlasting : جاودان , تمام نشدني , ابدي , ابد , لايزال , ازلي , جاويدان

evermore : درتمام وقت

everone a to his rank : هرکس بقدرمرتبه اش ،هرکس بفراخورحالش

eversible : واژگون شدني

eversion : واژگون سازي

eversive : برگرداننده ،خراب کننده

evert : پشت ورو کردن

evertor : (تش ).عضله برون گرداننده ،عضله راجعه

every : همه , هر , هرکدام

every bit of it : همه ان ،تمامى ان

every branch of knowledge : هرشاخه ازعلوم

every dog has his d. : هرکسى چندروزه نوبت اوست

every fibre of him : تاروپودش

every man : هرکس ،همه

every man is a for his action : هرکس مسئول کردارخويش است

every man jack : هرکس ،همه کس

every moment : آن به آن

every now and then : هرچندوقت يکبار،گاه گاهى

every one : همه کس

every one fired two rounds : هر کسى دو تير خالى کرد،هر کسى دو نوبت شليک کرد

every three days : سه روزيکبار

every time : هر وقت

every way : از هر لحاظ

everybody : همه , تر و خشک

everyday : هر روز

everyone : هرکه , هر کس , همگان

everyone that : هر شخص , هرآنکه , هرکه

everyone which : هر شخص

everything : هر چيز , همه چيز , هر چيزي

everything that : هرآنچه

everyway : از همه جهت

everywhere : درهمه جا , درهرقسمت , درهرجا , دور و نزديک

evict : خلع يد کردن

eviction : خلع يد , اخراج مستاجر

evidance in substanttiation of claims : قانون ـ فقه : ادله اثبات دعوى

evidence : گواهي

evidence of conformity : بازرگانى : دليل مطابقت

evidence of the corpus : قانون ـ فقه : مدرک جرم

evident : بديهي , آشکار , هويدا

evident to any one : نزدهمه اشکار

evidential : مدرکي , شهادتي

evidentiary : مقرون بدليل ،مبنى برمدرک ،مدرک دار،دلالت کننده ،دال ،حاکى

evidently : نظرا

evil : سوء , بدي , خبيثه , خبيث , طاغوت , شر , زيان آور , شرارت آميز , بديمن

evil eyed : شور چسم

evil genius : روح يافرشته اى که هلاکت شخص رافراهم ميسازد

evil intention : قانون ـ فقه : سوء نيت

evil natured : بد جنس

evil spirit : روانشناسى : روح خبيث

evil disposed : بدانديش

evil doer : بدکار

evil eyed : بد چشم

evil favoured : موردمساعدت ،طرف توجه ،داراى امتيازات

evil hearted : بدقلب

evil natured : بدگهر

evil omened : شوم ،بدفال

evil sained : ملئون ،مشئوم

evil speaking : افترا،بدگوئى

evil starred : بداختر،بد طالع

evil wishing : بدخواه

evildoer : بد کار

evilly : بد خواهانه

evils of imperfect competition : بازرگانى : مضار رقابت ناقص

evincible : نشان دادنى

evincibly : بطوريکه بتوان اثبات کردن

evining dress : لباس شب

evirate : اخته کردن ،خايه کشيدن( از)،سست کردن ،بى نيروکردن

eviration : روانشناسى : هذيان زن شدگى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود پاورپوینت طراحی و مدیریت خط مشی های بازاریابی جهانی
"اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و کاهش استرس بر پایه ذهن آگاهی بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه"
بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا
مقاله درمورد نظریه سیستمها در مدیریت
"دانلود پاورپوینت دیدگاه بازار- محور زمینه ساز موفقیت استرتژیهای بنگاه، تجاری و بازاریابی"
دانلود پاورپوینت فرآیند تصمیم مارک در بازاریابی
مقاله درمورد تاریخچه و معرفی کارخانه
پاورپوینت آشنایی با مرمت ابنیه (کاروانسرای سعدالسلطنه)
مقاله پژوهش درباره اضطراب
مقاله اطلاعات درباره ناتوانی
تحقیق درباره اعتیاد و شناسایی و علت و پیشگیری از آن
مقاله درمورد نمونه گیری جهت پذیرش
مقاله درمورد نمونه سوال حسابداری و حسابرسی
مقاله درمورد هفت ابزار کنترل کیفیت
مقاله درمورد نظامنامه كیفیت كارخانه آرد منصوبیان
مقاله درمورد سیستم حسابداری شركت البرز ابزارو بانک اطلاعاتی
پاورپوینت انسان- طبیعت- معماری (نانو)
رمان روانشناسی عاشقانه: عاشقانه خاص
مقاله درمورد کارخانه شکلات فرمند