لغات مشابه
evolutionally : از روى قوائد تکامل

evolutionary : فرگشتي , تکاملي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: