لغات مشابه
evolutionary : فرگشتي , تکاملي

evolutionary trend : سير تکامل

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: