لغات مشابه
exaggerating : مبالغه گو

exaggeration : گزافهگو , مبالغه , گزافه گويي , مبالغه گويي , غلو , اغراق , گزاف , گزافه , گزاف گوئي , اغراق آميز

exaggerative : مبالغه آميز

exaggerator : مبالغه گو

exaggeratory : اغراق اميز،گزاف گو،مبالغه کننده

exairesis : برش اندام زيادى ،قطع عضومضر

exalt : متعال کردن

exaltation : افراشتگي

exalted : معلا , معلي

exalted God : خداوند تعالي

exaltedness : بلندى ،رفعت

exam : =examination

exam related : امتحاني

examen : بازرسى ،ازمايش ،محک ،مقاله ءانتقادى

examinable : قابل امتحان

examinant : ممتحن

examination : آزمايش , آزمون , محک , معاينه , آزمايه , تجزيه , امتحان

examination anxiety : روانشناسى : اضطراب امتحان

examination of the soil : معمارى : ازمايش خاک

examine : بررسي کردن , آزمون کردن , تجزيه کردن , مورد بررسي قرار دادن

examiner : ممتحن , امتحان کننده , آزمونگر

examining magistrate : بازپرس ،مثتنطق

examplar : مثلي , مثالي

example : مثال , نمونه , سرمشق , مال , عبرت , الگو

example is better than precept : نمونه اخلاق از خود نشان دادن بهترازدستوراخلاقى دادن است

examples : نظائر , امثال , امثاله

exanimate : بيجان ،جامد،(مج ).دل مرده وبيروح ،کسل

exanimo : ازدل وجان

exanthem : ( )exanthema(طب )جوش ،قوه باء،بثورات ،جلدى

exanthema : جوش ،قوبا،مرض جلدى

exarch : نايب السطنه

exarchate : ولايت ،استاندارى ،قلمرواسقف

exasperate : جري کردن , ازجا در بردن

exasperatedly : اوقات تلخي

exasperatingly : از روى خشم و اوقات تلخى

exasperation : اوقات تلخ

excalibur : شمشيرارتورپادشاه افسانه اى انگليس

excatheara : باقدرت ،امرانه

excathedra : مقتدرانه ،بااقتدار،طبق اختيارات محوله

excavate : حفر کردن , ازخاک درآوردن

excavation : گودبرداري , کاوش , حفاري , خاک برداري

excavation in river bed : عمران : خاکبردارى در بستر رودخانه

excavations : حفريات

excavator : حفر کننده , حفار

exceed : متجاوز بودن

exceeding : سبقت و پيشى ،زياده روى ،زيادتى ،خيلى زياد

exceedingly : بحد زياد

Excel : بی نظیر بودن

Excel : بی نظیر بودن

excel : بهتربودن از

excellence : فضيلت , سبق , نغزي , رجحان , جودت , شگرفي , کمال

excellency : جناب , جناب آقاي

excellent : بسيار خوب , ممتاز , نغز , عالي , نکو , غرا , فايق

excellently : بطورخيلى خوب ،بسيارخوب ،بطورعالى ياپسنديده

except : جز , استثناء کردن , به جز , غير از , باستثناي

except for : بغيراز , باستثناي

exceptant : معترض نسبت بصلاحيت داوريادادرس

excepted : قانون ـ فقه : مستثنى

excepting : باستثناى ،بجز،الااينکه ،مگراينکه

exception : استثنا , استثناء , مستني

exception conoition : وضعيت استثنايى

exception handling : استثنا گردانى

exception of judgl : ردکردن داوريا دادرس

exception reporting : کامپيوتر : گزارش گيرى مخصوص

exceptionable : اعتراض پذير

exceptional : مستثني , استثنايي , فوقالعاده

exceptional case : قانون ـ فقه : حالت استثنايى

exceptional cases : موارداستثنائى

exceptional children : روانشناسى : کودکان استثنايى

exceptional water level : معمارى : تراز استثنايى اب

exceptionality : استثنائى بودن ،مورداستثنائى

exceptionally : بطور استثنائى

exceptionally religious : مستجاب الدعوه

exceptive : استثنائى

exceptor : استثنا کننده ،مغرض

excerpt : اقتباس کردن , قطعه منتخب

excerption : اقتباس ،استخراج ،انتخاب

excess : زياده , بي اعتدالي , فزوني , فضول , زيادهروي , زيادتي , بحد افراط , زائده , سرک , علاوه , بالابود

excess burden of taxation : بازرگانى : بار اضافى ماليات

excess capacity : بازرگانى : ظرفيت اضافى

excess capacity theory : بازرگانى : نظريه مازاد ظرفيت

excess clearance : عمران : تولرانس زياده از حد

excess cover treaty : بازرگانى : قرارداد پوشش بيمه اى ضايعات بيشتر

excess demand inflation : بازرگانى : تورم ناشى از مازاد تقاضا

excess load : عمران : بار اضافى

excess loss cover : بازرگانى : بيمه مجدد ان قسمت از زيان که بيش از مقدار بيمه شده قبلى است

excess luggage : اضافه بار

excess meter : علوم مهندسى : کنتور مصرف اضافى

excess preserves : قانون ـ فقه : اندوخته بانکى بيش از حدى که قانونا "لازم است

excess pressure : علوم مهندسى : فشار اضافى

excess profit : بازرگانى : سود اضافى

excess three code : رمز با افزونى سه

excess n notation : کامپيوتر : نشان گذارى با افزونىn

Excessive : بیش از حد

Excessive : بیش از حد

excessive : بيش از حد , مفرط , بيشازاندازه , افراطي , زائد , زياده , کثير , زيادي

excessive eating : خوردن زياد،پرخورى

excessive love : دوستى زياد،فرط محبت

excessive taxation : بازرگانى : ماليات بندى بيش از حد

excessively : بي شباهت

excessiveness : گزافي , افراط , اسراف

exchange : رد و بدل کردن , تسعير نمودن , عوض , عوض کردن , پاياپاي , مصالحه , معاوضه , باهم عوض کردن , تبادل , تعويض کردن , تبادل کردن , مصالحه کردن

exchange battery : علوم مهندسى : باطرى

exchange broker : بازرگانى : دلال ارز

exchange cable : علوم مهندسى : کابل اتصال بين مرکز تلفنى و مشترک تلفنى

exchange depreciation : بازرگانى : کاهش ارزش پول خارجى

exchange economy : بازرگانى : اقتصاد مبادله اى

exchange energy : شيمى : انرژى تبادل

exchange integral : شيمى : بر هم کنش تبادلى

exchange intervention : بازرگانى : دخالت در بازار ارز

exchange market : بازرگانى : بازار اسعار،بازار داد و ستد

exchange of blows : ورزش : تبادل ضربه

exchange of flags : ورزش : مبادله پرچمها

exchange of instruments of ratification : قانون ـ فقه : مبادله اسناد دال بر تصديق وتصويب موضوع مورد توافق يا تصويب معاهده

exchange of pleadings : قانون ـ فقه : تبادل لوايح

exchange of property for property : قانون ـ فقه : مبادله مال به مال

exchange office : علوم مهندسى : مرکز تلفن خودکار

exchange parity : بازرگانى : نرخ برابرى ارز،برابرى ارز

exchange point : علوم مهندسى : نقطه تعويض

exchange rate parity : بازرگانى : نرخ برابرى ارز

exchange rate system : بازرگانى : نظام نرخ ارز

exchange rationing : بازرگانى : جيره بندى ارز

exchange register : ثبات معاوضه اى

exchange selector : علوم مهندسى : سلکتور در دستگاههاى مراکز تلفن خودکار

exchange service : بنگاه معاوضه

exchange sort : جورکردن معاوضه اى

exchange sorting algorithm : کامپيوتر : مرتب کردن به روش حبابى

exchange transactions : قانون ـ فقه : معاملات برواتى

exchange variation : ورزش : وارياسيون تعويضى

exchange zone : ورزش : فاصله ¹ 2مترى خط کشى شده براى ردکردن چوب

exchangeability : قابليت معاوضه

exchangeable : قابل مبادله

exchangeable disk : کامپيوتر : ديسک قابل تعويض

exchanged : عوضي

exchangee : چيز مبادله شده

exchanger reaction : شيمى : واکنش تبادلى

exchanging : تسعير

exchanging views : تبادل نظر

exciation : شيمى : برانگيختگى

excide : قطع کردن ،مجزاکردن ،جداکردن

excipient : ماده اى که براى جذب يا ترقيق داروئى بکار برند

excisable : بازرگانى : قابل ماليات گيرى

excise : ماليات غيرمستقيم

excise duties : بازرگانى : ماليات غيرمستقيم

excise tax : ماليات عير مستقيم

exciseman : مامورمالياتى

excision : قطع ،برش ،شکافتن

excision of clause : بريدن ،دراوردن يک حمله

excision of ear : گوش برى

excitable : قابل تهييج , برانگيختني

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری