لغات مشابه
exaggeration : گزافهگو , مبالغه , گزافه گويي , مبالغه گويي , غلو , اغراق , گزاف , گزافه , گزاف گوئي , اغراق آميز

exaggerative : مبالغه آميز

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: