لغات مشابه
excrescent : زائده ،زيادى ،برامده

excrescential : زائد،زيادى

excreta : فضولات

excretal : برازي

excrete : دفع کردن , برون کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام