لغات مشابه
excretal : برازي

excrete : دفع کردن , برون کردن

excretion : دفع

excretions : روانشناسى : مدفوع

excretive : دفع کننده ،ترشحى ،تراوشى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: