لغات مشابه
excretive : دفع کننده ،ترشحى ،تراوشى

excretory : مربوط به دفع فضولات

excruciating : مشقت بار

excruciation : شکنجه ،ازار

exculpation : روسفيدي

exculpatory : تبرئه اميز

excurrent : بيرون ريزنده ،جارى شونده

excurse : گردش کردن ،منحرف شدن

excursion : کشتي تفريحي , مسافرت تفريحي

excursionist : گردش کننده ،گردش رونده ،سياح

excursive : بي ترتيت

excursively : بطورسرگردان ياسيار،منحرفانه ،ازروى بى ترتيبى

excursus : ضميمهتشريحي

excusable : معاف شدني , بخشيدني

excusableness : معذوريت

excusably : بطور قابل عفو

excusatory : پوزش اميز،اعتذارى

excusatory conditions : قانون ـ فقه : عوامل رافعه

excuse : معذرت خواستن , بهانه , دستاويز , معذور داشتن , مستمسک , عذر , معذرت , بهآنه

excuse me : معذرت ميخواهم

excused : معذور

excused list : علوم دريايى : فهرست معاف ها

excuseless : عذرناپذير،بهانه برمدار،نبخشيدنى ،نامعذور

excuser : عذر آورنده

excuses : معاذير , معذر

excuss : ضبط کردن

excutorship : قانون ـ فقه : وصايت

exdividend : قانون ـ فقه : بدون سود اينده سهام

exeat : (م.م).اجازه ء خروج

execrable : ملعون ،مکروه ،نفرت انگيز،زشت

execrably : بطورنفرت انگيز،بسياربد

execrate : مکروه داشتن ،نفرت کردن از،بدخواندن

execration : تنفر،نفرين ،لعنت ،مايه ءنفرت ،زشتى

execrative : نفرت کننده ،لعنتى

execratory : لعنت اميز،تنفراميز

execurix : قانون ـ فقه : وصيه

executable : قابل اجرا

executant : ساز زن ،نوازنده

execute : اعدام کردن , جاري ساختن , تيرباران کردن , اجراء کردن

execute by shooting : تيرباران کردن

execute phase : مرحله اجرا

executed : اعدام شده

executed contract : قانون ـ فقه : قرارداد انتقال مالکيت در حالتى که کليه حقوق متعلقه ان را نيز شامل شود

execution : گردن زني , اجرا , اعدام , اجراء

execution (jf) : علوم دريايى : اجرا

execution by firing squad : تير باران , تيرباران

execution cycle : کامپيوتر : چرخه اجرا

execution for debt : بازرگانى : اقدام براى طلب وصول

execution of judgments : قانون ـ فقه : اجراى احکام

execution of sentence : اجراي حکمء , اجراء حکم

execution of wills : قانون ـ فقه : اجراى وصايا

execution time : هنگام اجرا

executional requirement : معمارى : شرائط اجرايى

executioner : دژخيم

executive : مجري , اجرايي

executive area : روانشناسى : ناحيه هماهنگ ساز

executive bailiff : قانون ـ فقه : مامور اجرا

executive by law : قانون ـ فقه : ايين نامه اجرايى

executive course : ورزش : زمين گلف کوتاهتر و اسانتر از معمول

executive officen : ماموراجرا،گماشته اجرا

executive officer : ضابط

executive power : قوه مجريه

executive system : سيستم اجرايى

executor : اجراکننده , مامور اجرا , مجري , وصي

executorial : اجرائى ،وصايتى ،قيموميتى

executory : قابل اجرا،ادارى ،اجرائى

executrix : وصيه , زن اجراکننده

executtive : جامع

exegete : مفسر،تفسيرکننده تحت الفظى ،شارح

exegetic : وابسته به تفسير

exegetical : تفسيرى

exegetically : ازراه تفسير

exegetics : علم تفسير( کتابهاى اسمانى)

exegetist : )=exegete(متخصص تفسير و شرح متون

exellence : ممتازي

exellent : عالي

exemplar : نمونه ،سرمشق ،نظير،مانند،مثال ،مثل ،نسخه

exemplarily : بطور نمونه

exemplary : عبرتآور , نمونهوسرمشق

exempli gratia : براى مثال

exemplification : نمونهآوري , مثال آوري

exemplify : نمونه شدن , بانمونه نشان دادن , مثل زدن , با نمونه مشخص کردن

exemplum : حکايت ،قصيده ،روايت ،مثال ،نمونه ،تمثيل

exempt : بري الذمه کردن , بري , معاف کردن , مصون کردن , معاف , بري الذمه , مبرا کردن

Exempt : معاف کردن ، معاف

Exempt : معاف کردن ، معاف

exempt from duty : علوم نظامى : معاف از خدمت

exempt player : ورزش : بازيگر معاف از انجام مراحل مقدماتى به علت سوابق او

exempted : مبرا

exemptible : معاف شدنى

exemption : معافيت , معافي , بخشودگي

exemption from taxation : قانون ـ فقه : معافيت از ماليات

exemption from territorial jurisdiction : قانون ـ فقه : معافيت از سيستم حقوقى يک کشور

exemption paper : ورقهخاتمهخدمت

exemptions from age restriction : قانون ـ فقه : معافيت از شرط سن

exenterate : شکم دريدن

exept : غيراز

exequatur : اجازه نامه قونسول ،برات قونسول

exequature : روانامه

exequies : مراسم تدفين ،ايين خاک سپارى ،تشييع جنازه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی holiday , معنی holiday routine , معنی holily , معنی holiness , معنی holism , معنی holistic , معنی holistic evalution , معنی holla , معنی Holland , معنی hollandaise , معنی hollander , معنی hollands , معنی holler , معنی hollering , معنی hollerith , معنی hollerith card , معنی hollerith code , معنی hollow , معنی hollow concrete floor , معنی hollow core , معنی hollow gravity dam , معنی hollow organ , معنی hollow out , معنی hollow punch , معنی hollow rounded , معنی hollow space , معنی hollow ware , معنی hollow hearted , معنی hollowly , معنی hollowness , معنی hollowware , معنی holly , معنی holly oak , معنی hollyhock , معنی Hollywood , معنی holm , معنی holm oak , معنی holmgren test , معنی holocaust , معنی holocene , معنی holoenzyme , معنی hologram , معنی holograph , معنی holography , معنی hologynic , معنی hologyny , معنی holohedron , معنی holometabolism , معنی holophrastic , معنی holophytic , معنی holosymmetric , معنی holothurian , معنی holotype , معنی holozoic , معنی holt , معنی holtz machine , معنی holtzman inkblot technique , معنی holus bolus , معنی holy , معنی holy communion , معنی holy day , معنی holy father , معنی holy ghost , معنی holy joe , معنی holy legislator , معنی holy of holies , معنی holy office , معنی holy place , معنی holy places , معنی holy see , معنی Holy Spirit , معنی holy wars , معنی holy writ , معنی holyday , معنی holystone , معنی hom ward bound , معنی Homa , معنی homage , معنی homager , معنی Homayun , معنی home , معنی home (nav) , معنی home brew , معنی home building , معنی home computer , معنی home country , معنی home court advantage , معنی home front , معنی home grown software ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 122 روز