لغات مشابه
excursionist : گردش کننده ،گردش رونده ،سياح

excursive : بي ترتيت

excursively : بطورسرگردان ياسيار،منحرفانه ،ازروى بى ترتيبى

excursus : ضميمهتشريحي

excusable : معاف شدني , بخشيدني

excusableness : معذوريت

excusably : بطور قابل عفو

excusatory : پوزش اميز،اعتذارى

excusatory conditions : قانون ـ فقه : عوامل رافعه

excuse : معذرت خواستن , بهانه , دستاويز , معذور داشتن , مستمسک , عذر , معذرت , بهآنه

excuse me : معذرت ميخواهم

excused : معذور

excused list : علوم دريايى : فهرست معاف ها

excuseless : عذرناپذير،بهانه برمدار،نبخشيدنى ،نامعذور

excuser : عذر آورنده

excuses : معاذير , معذر

excuss : ضبط کردن

excutorship : قانون ـ فقه : وصايت

exdividend : قانون ـ فقه : بدون سود اينده سهام

exeat : (م.م).اجازه ء خروج

execrable : ملعون ،مکروه ،نفرت انگيز،زشت

execrably : بطورنفرت انگيز،بسياربد

execrate : مکروه داشتن ،نفرت کردن از،بدخواندن

execration : تنفر،نفرين ،لعنت ،مايه ءنفرت ،زشتى

execrative : نفرت کننده ،لعنتى

execratory : لعنت اميز،تنفراميز

execurix : قانون ـ فقه : وصيه

executable : قابل اجرا

executant : ساز زن ،نوازنده

execute : اعدام کردن , جاري ساختن , تيرباران کردن , اجراء کردن

execute by shooting : تيرباران کردن

execute phase : مرحله اجرا

executed : اعدام شده

executed contract : قانون ـ فقه : قرارداد انتقال مالکيت در حالتى که کليه حقوق متعلقه ان را نيز شامل شود

execution : گردن زني , اجرا , اعدام , اجراء

execution (jf) : علوم دريايى : اجرا

execution by firing squad : تير باران , تيرباران

execution cycle : کامپيوتر : چرخه اجرا

execution for debt : بازرگانى : اقدام براى طلب وصول

execution of judgments : قانون ـ فقه : اجراى احکام

execution of sentence : اجراي حکمء , اجراء حکم

execution of wills : قانون ـ فقه : اجراى وصايا

execution time : هنگام اجرا

executional requirement : معمارى : شرائط اجرايى

executioner : دژخيم

executive : مجري , اجرايي

executive area : روانشناسى : ناحيه هماهنگ ساز

executive bailiff : قانون ـ فقه : مامور اجرا

executive by law : قانون ـ فقه : ايين نامه اجرايى

executive course : ورزش : زمين گلف کوتاهتر و اسانتر از معمول

executive officen : ماموراجرا،گماشته اجرا

executive officer : ضابط

executive power : قوه مجريه

executive system : سيستم اجرايى

executor : اجراکننده , مامور اجرا , مجري , وصي

executorial : اجرائى ،وصايتى ،قيموميتى

executory : قابل اجرا،ادارى ،اجرائى

executrix : وصيه , زن اجراکننده

executtive : جامع

exegete : مفسر،تفسيرکننده تحت الفظى ،شارح

exegetic : وابسته به تفسير

exegetical : تفسيرى

exegetically : ازراه تفسير

exegetics : علم تفسير( کتابهاى اسمانى)

exegetist : )=exegete(متخصص تفسير و شرح متون

exellence : ممتازي

exellent : عالي

exemplar : نمونه ،سرمشق ،نظير،مانند،مثال ،مثل ،نسخه

exemplarily : بطور نمونه

exemplary : عبرتآور , نمونهوسرمشق

exempli gratia : براى مثال

exemplification : نمونهآوري , مثال آوري

exemplify : نمونه شدن , بانمونه نشان دادن , مثل زدن , با نمونه مشخص کردن

exemplum : حکايت ،قصيده ،روايت ،مثال ،نمونه ،تمثيل

exempt : بري الذمه کردن , بري , معاف کردن , مصون کردن , معاف , بري الذمه , مبرا کردن

Exempt : معاف کردن ، معاف

Exempt : معاف کردن ، معاف

exempt from duty : علوم نظامى : معاف از خدمت

exempt player : ورزش : بازيگر معاف از انجام مراحل مقدماتى به علت سوابق او

exempted : مبرا

exemptible : معاف شدنى

exemption : معافيت , معافي , بخشودگي

exemption from taxation : قانون ـ فقه : معافيت از ماليات

exemption from territorial jurisdiction : قانون ـ فقه : معافيت از سيستم حقوقى يک کشور

exemption paper : ورقهخاتمهخدمت

exemptions from age restriction : قانون ـ فقه : معافيت از شرط سن

exenterate : شکم دريدن

exept : غيراز

exequatur : اجازه نامه قونسول ،برات قونسول

exequature : روانامه

exequies : مراسم تدفين ،ايين خاک سپارى ،تشييع جنازه

exequy : (درجمع )مراسم تشييع جنازه ،مشايعت کنندگان جنازه ،مجلس ترحيم

exercisable : قابل تمرين

exercise : نرمش کردن , مشق , مشق گرفتن , تمرين , مشق کردن , ورزش , تمرين کردن , ورزش کردن

exercise boy : ورزش : مربى اسب

exercise commander : علوم نظامى : فرمانده مانور

exercise of control : اختيارداري

exercise of power : زورآوري , زورمندي

exercising : اعمال

exercising a right : قانون ـ فقه : اعمال حق

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی contact , معنی contact angle , معنی contact backlash , معنی contact bar , معنی contact behavior , معنی contact by phone , معنی contact detector , معنی contact diameter , معنی contact drop , معنی contact electromotive force , معنی contact field technician , معنی contact flange , معنی contact ion engine , معنی contact lights , معنی contact line , معنی contact microphone , معنی contact pair , معنی contact points , معنی contact rail , معنی contact ratio , معنی contact rectifier , معنی contact resistance , معنی contact series , معنی contact sparking , معنی contact sports , معنی contact voltage regulator , معنی contact with the net , معنی contact potential barrier , معنی contact potential difference , معنی contact print , معنی contactor control , معنی contadictory , معنی contagion , معنی contagious , معنی Contagious , معنی Contagious , معنی contagious diseases , معنی contagiously , معنی contagiousness , معنی contagium , معنی contain , معنی container , معنی container traffic , معنی container transport , معنی containers , معنی containing , معنی containing action , معنی containing cheese , معنی contaminant , معنی contaminate , معنی contaminated , معنی contamination , معنی contamination control , معنی contaminative , معنی contantinople , معنی conte , معنی contemn , معنی contemner , معنی contemplate , معنی contemplation , معنی contemplative , معنی contemplator , معنی contemporaneity , معنی contemporaneous , معنی contemporaneously , معنی contemporaneousness , معنی contemporary , معنی contemporize , معنی contempt , معنی contempt og court , معنی contemptibility , معنی contemptible , معنی contemptibly , معنی contemptuous , معنی contemptuously , معنی contend , معنی contending , معنی content , معنی content addressable , معنی content addressable memory , معنی content addressed , معنی content analysis , معنی content thought disorder , معنی content validity , معنی contented , معنی contentedly , معنی contentedness , معنی contentious , معنی contentiousness ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 122 روز