لغات مشابه
excusable : معاف شدني , بخشيدني

excusableness : معذوريت

excusably : بطور قابل عفو

excusatory : پوزش اميز،اعتذارى

excusatory conditions : قانون ـ فقه : عوامل رافعه

excuse : معذرت خواستن , بهانه , دستاويز , معذور داشتن , مستمسک , عذر , معذرت , بهآنه

excuse me : معذرت ميخواهم

excused : معذور

excused list : علوم دريايى : فهرست معاف ها

excuseless : عذرناپذير،بهانه برمدار،نبخشيدنى ،نامعذور

excuser : عذر آورنده

excuses : معاذير , معذر

excuss : ضبط کردن

excutorship : قانون ـ فقه : وصايت

exdividend : قانون ـ فقه : بدون سود اينده سهام

exeat : (م.م).اجازه ء خروج

execrable : ملعون ،مکروه ،نفرت انگيز،زشت

execrably : بطورنفرت انگيز،بسياربد

execrate : مکروه داشتن ،نفرت کردن از،بدخواندن

execration : تنفر،نفرين ،لعنت ،مايه ءنفرت ،زشتى

execrative : نفرت کننده ،لعنتى

execratory : لعنت اميز،تنفراميز

execurix : قانون ـ فقه : وصيه

executable : قابل اجرا

executant : ساز زن ،نوازنده

execute : اعدام کردن , جاري ساختن , تيرباران کردن , اجراء کردن

execute by shooting : تيرباران کردن

execute phase : مرحله اجرا

executed : اعدام شده

executed contract : قانون ـ فقه : قرارداد انتقال مالکيت در حالتى که کليه حقوق متعلقه ان را نيز شامل شود

execution : گردن زني , اجرا , اعدام , اجراء

execution (jf) : علوم دريايى : اجرا

execution by firing squad : تير باران , تيرباران

execution cycle : کامپيوتر : چرخه اجرا

execution for debt : بازرگانى : اقدام براى طلب وصول

execution of judgments : قانون ـ فقه : اجراى احکام

execution of sentence : اجراي حکمء , اجراء حکم

execution of wills : قانون ـ فقه : اجراى وصايا

execution time : هنگام اجرا

executional requirement : معمارى : شرائط اجرايى

executioner : دژخيم

executive : مجري , اجرايي

executive area : روانشناسى : ناحيه هماهنگ ساز

executive bailiff : قانون ـ فقه : مامور اجرا

executive by law : قانون ـ فقه : ايين نامه اجرايى

executive course : ورزش : زمين گلف کوتاهتر و اسانتر از معمول

executive officen : ماموراجرا،گماشته اجرا

executive officer : ضابط

executive power : قوه مجريه

executive system : سيستم اجرايى

executor : اجراکننده , مامور اجرا , مجري , وصي

executorial : اجرائى ،وصايتى ،قيموميتى

executory : قابل اجرا،ادارى ،اجرائى

executrix : وصيه , زن اجراکننده

executtive : جامع

exegete : مفسر،تفسيرکننده تحت الفظى ،شارح

exegetic : وابسته به تفسير

exegetical : تفسيرى

exegetically : ازراه تفسير

exegetics : علم تفسير( کتابهاى اسمانى)

exegetist : )=exegete(متخصص تفسير و شرح متون

exellence : ممتازي

exellent : عالي

exemplar : نمونه ،سرمشق ،نظير،مانند،مثال ،مثل ،نسخه

exemplarily : بطور نمونه

exemplary : عبرتآور , نمونهوسرمشق

exempli gratia : براى مثال

exemplification : نمونهآوري , مثال آوري

exemplify : نمونه شدن , بانمونه نشان دادن , مثل زدن , با نمونه مشخص کردن

exemplum : حکايت ،قصيده ،روايت ،مثال ،نمونه ،تمثيل

exempt : بري الذمه کردن , بري , معاف کردن , مصون کردن , معاف , بري الذمه , مبرا کردن

Exempt : معاف کردن ، معاف

Exempt : معاف کردن ، معاف

exempt from duty : علوم نظامى : معاف از خدمت

exempt player : ورزش : بازيگر معاف از انجام مراحل مقدماتى به علت سوابق او

exempted : مبرا

exemptible : معاف شدنى

exemption : معافيت , معافي , بخشودگي

exemption from taxation : قانون ـ فقه : معافيت از ماليات

exemption from territorial jurisdiction : قانون ـ فقه : معافيت از سيستم حقوقى يک کشور

exemption paper : ورقهخاتمهخدمت

exemptions from age restriction : قانون ـ فقه : معافيت از شرط سن

exenterate : شکم دريدن

exept : غيراز

exequatur : اجازه نامه قونسول ،برات قونسول

exequature : روانامه

exequies : مراسم تدفين ،ايين خاک سپارى ،تشييع جنازه

exequy : (درجمع )مراسم تشييع جنازه ،مشايعت کنندگان جنازه ،مجلس ترحيم

exercisable : قابل تمرين

exercise : نرمش کردن , مشق , مشق گرفتن , تمرين , مشق کردن , ورزش , تمرين کردن , ورزش کردن

exercise boy : ورزش : مربى اسب

exercise commander : علوم نظامى : فرمانده مانور

exercise of control : اختيارداري

exercise of power : زورآوري , زورمندي

exercising : اعمال

exercising a right : قانون ـ فقه : اعمال حق

exercising force : قانون ـ فقه : اعمال زور

exercitation : =exercise

exercize : ورزش ،مشق ،تمرين ،تکليف ،اجرا،عمل کردن ،اعمال

exereta substance : زيست شناسى : ماده پس داده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی ceriferous , معنی cero , معنی cerography , معنی ceroplastic , معنی ceroplastics , معنی certain , معنی certain relations of the offender , معنی certain to happen , معنی certainly , معنی certainties , معنی certainty , معنی certes , معنی certifiable , معنی certificate , معنی certificate in computer programming , معنی certificate of analysis , معنی certificate of clearance , معنی certificate of compliance , معنی certificate of deposits (cd) , معنی certificate of exclusive inheritance , معنی certificate of gains or losses , معنی certificate of health , معنی certificate of honorable service , معنی certificate of incorporation , معنی certificate of inspection , معنی certificate of land , معنی certificate of liquidation , معنی certificate of quality , معنی certificate of weight , معنی certificating of quantity , معنی certificatory , معنی certified , معنی certified copy , معنی certified invoice , معنی certified mail , معنی certified public accountant , معنی certified systems professionals , معنی certifier , معنی certify , معنی certiorari , معنی cerulean , معنی cerumen , معنی ceruminous , معنی ceruse , معنی cervical , معنی cervine , معنی cervix , معنی cesarean , معنی cesarean section , معنی cesarian , معنی cesarian operation , معنی cessation from work , معنی cessations of hostilities , معنی cesser , معنی cession , معنی cession of territory , معنی cessionary , معنی cesspit , معنی cestus , معنی cesum , معنی cetacean , معنی cetaceous , معنی cetane index , معنی cetane number , معنی cetane rating , معنی Ceylon , معنی ceylonese , معنی cff (critical flicker frequency) , معنی cha cha , معنی chablis , معنی chabup , معنی chace , معنی chaddor , معنی chadless , معنی chadless punch , معنی chadless tape , معنی chafed , معنی chafedness , معنی chafer , معنی chafery , معنی chaffer , معنی chaffinch , معنی chaffy , معنی chafing dish , معنی chafing dish , معنی chagi , معنی chagrin , معنی chain , معنی chain banking ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 122 روز