لغات مشابه
exemption from taxation : قانون ـ فقه : معافيت از ماليات

exemption from territorial jurisdiction : قانون ـ فقه : معافيت از سيستم حقوقى يک کشور

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: