لغات مشابه
exemptions from age restriction : قانون ـ فقه : معافيت از شرط سن

exenterate : شکم دريدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: