لغات مشابه
exergonic : شيمى : انرژى ده

exergue : جاى تاريخ سکه يا مدال

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: