لغات مشابه
exert : اعمال کردن

exert influence : منشع اثر واقع شدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: