لغات مشابه
exeutor or guardian : قانون ـ فقه : appointed by the testator in his willوصى

exfoliaion : تراش ،ورقه ورقه شدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: