لغات مشابه
exhalable : قابل بيرون دادن( درگفتگوى ازهوا)،قابل تبخير

exhalant : بيرون دهنده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: