لغات مشابه
exhale : زفير کردن

exhalent : )=exhalant(بالارونده ،متصاعد،بخارشونده ،بيرون دهنده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: