لغات مشابه
exhausting : خسته کننده

exhaustion : بي حالي , واماندگي , فرسودگي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: