لغات مشابه
exorcist : جن گير

exorcize : بيرون کردن ،دفع کردن ،راندن ،ازروح پليدرهاکردن ياخالى کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: