لغات مشابه
expand : ريع کردن , منبسط ساختن , توسعه يافتن , بسط يافتن , گسترده کردن , منبسط شدن , بسط دادن , منبسط کردن

expandability : قابليت انبساط

expandable : قابل انبساط

expanded : متسع , منبسط , مبسوط , منبسط شده

expanded contrast : علوم مهندسى : تنظيم کنتراست

expanded memory : کامپيوتر : حافظه گسترشى

expanded scope : الکترونيک : صفحه گسترده

expanded type : کامپيوتر : نوع گسترده

expandede order : ترتيب مبسوط

expander : منبسط کننده

expandibility : قابليت انبساط , انبساط پذيري

expanding : توسيع

expanding cement : عمران : سيمانى که زير اب سفت ميشود سيمان قابل انبساط

expanding industry : بازرگانى : صنعت در حال گسترش

expanding ring clutch : علوم مهندسى : کلاج اصطکاکى يا مالشى

expanse : فضاي زياد

expansibility : قابليت انبساط

expansible : انبساط پذير , کش آمدني

expansibly : بطور قابل انبساط

expansile : انبساطى ،قابل انبساط

expansion : اتساع , بسط , گسترش

expansion bearing : عمران : تکيه گاهى که موجب حرکت طولى يا دورانى ميشود

expansion board : کامپيوتر : برد مدار چاپى براى افزايش قابليتها و توابع به سخت افزار کامپيوتر

expansion bus : کامپيوتر : گذر گسترشى

expansion card : کامپيوتر : کارتى که به منظور نصب تراشه يا مدار اضافى به يک سيستم افزوده مى شود تا اين که قابليت سيستم توسعه يابد

expansion coefficient : شيمى : ضريب انبساط

expansion loop : معمارى : خم انبساط

expansion of universe : نجوم : انبساط جهان

expansion orbit : الکترونيک : مدار نشان

expansion point : عمران : درز انبساط

expansion rate : نجوم : اهنگ انبساط

expansion scab : علوم مهندسى : ريشه

expansion slot : کامپيوتر : شکاف گسترشى

expansion slots : کامپيوتر : شکاف ها يا فضاهاى خالى درون کامپيوتر اصلى براى اتصال تخته مدارهاى کوچک به تخته مدار اصلى بکار مى روند

expansion team : ورزش : تيم تازه وارد به ليگ

expansion theorem : شيمى : قضيه بسطى

expansion unit : کامپيوتر : وسيله اى که به يک کامپيوتر متصل بوده و داراى سوکت هاى اضافى است تا درون انها تخته مدارهاى چاپى بتوانند قرار گيرند

expansionary : انبساط آور

expansionary fiscal policy : بازرگانى : سياست مالى انبساطى

expansionary monetary policy : بازرگانى : سياست پولى انبساطى

expansionary policy : بازرگانى : سياست انبساطى

expansionism : توسعه طلبي

expansionist : توسعه طلب , استعماري , استعمار گر , استعمار طلب , توسعه خواه

expansive : متمايل به توسعه

expansive mood : روانشناسى : نمايشگرى

expansiveness : انبساط پذيرى ،وسعت ،جامعيت

expect : چشم اميد داشتن , متوقع بودن , توقع داشتن , منتظر شدن , انتظار داشتن

expectant : در انتظار , آبستن

expectation : ترصد , چشم داشت , انتظار , توقع

expected : مترقبه , مورد انتظار

expecting : مترقب , منتظر , متوقع , مترصد , اميدوار

expectorant : بلغم آور , کف آور , اخلاط آور

expectorations : اخلاط

expedent : مصلحتآميز

expedient : مقتضي , مقرون به مصلحت , با تدبير , مقتضا

expedite : شتاباندن

expedition : اردوکشي , تسريع

expel : بيرونکردن , بيرونانداختن , اخراج کردن

expendable : مصرف پذير

expenditure : برآمد , مخارج

expense : هزينه , خرج

expense account : صورت هزينه

expenses : خرج و برج

Expensive : گران

expensive : گران , پرخرج , گران قيمت , سنگين قيمت , گران بها , ثمين

Expensive : گران

experience : تجربه , آزمودگي , تجربه کردن , ورزيدگي , خبرگي

experienced : با تجربه , پخته , باران ديده , سابقه دار , دنيا ديده , مجرب , کارديده , کارکشته , کارکرده , آزموده , ورزيده , کار آزموده

experiencedness : پختگي

experiences : تجارب

experiential : تجربي

experiment : آزمودن

experimental : تجربي , آزمايشي

experimental psychology : روان شناسي تجربي

experimentation : آزمايه , آزمايش

expert : ماهر , متخصص , کارثناس , کارشناس , خبره , سررشته دار , زبده , ويژهگر , ويژهکار

expertise : ورزيدگي , کارثناسي , تخصص

expertly : استادانه

expiration : انقضا , بازدم

expire : سپري شدن , منقضي شدن

expired : سپري , منقضي

expirement : امتحان

expirienced : باتجربه

explain : بيانکردن , توصيه دادن , توضيح دادن , تشريح کردن , روشنکردن , بسط دادن , تاويل کردن , شرح دادن , حالي کردن , تعبير کردن

explained : مفسر , حالي

explainer : وصاف , واصف

explanation : تفسير , تبيان , تبيين , تاويل , تشريح , تعبير , شرح , توضيح , توجيه

explanations : شروح

explanatory : تاويلي , توضيحي , روشنگر , شرحي , بياني , بيانگر

explanetory : مبين

expletive : اشباعي , جايگير

explicit : صريح

explicit consent : رضايت صريح

explicitly : صريحا , صراحتا

explodable : منفجره , منفژره

explode : انفجار کردن , ترکيدن , منفجر کردن

exploded : منفجر شده

exploding : منفجر

exploit : دوشيدن , استثمار کردن , استخراج کردن

exploitation : بهره برداري , استثمار

exploited : مستخرج

exploration : استخراج , استکشاف , پي گردي , سياحت , سياحت اکتشافي , اکتشاف

exploratory : اکتشافي

explore : اکتشاف کردن , سياحت کردن

explore space : فضانوردي کردن

explorer : پيگرد , سياح , مکتشف , جستجوگر , کاوشگر

exploring : کاوشگر

explosion : احتراق , وقوع انفجار , ترکيدن

explosive : انفجاري

explosives : منفردا , مواد منفجره

exponential : مجهول القوا

export : صادر کردن , صادراتي , کالاي صادره , صدور

exporter : صادرکننده , صادر کننده

exports : صادرات

expose : بيپناه گذاشتن , درمعرض گذاشتن , ضاهر ساختن

Expose : فاش کردن

Expose : فاش کردن

exposed : بي پناه

exposed to : در معرض

exposed to danger : در معتز خطر

exposition : توضيح

expositive : نمايشگاهي

expository : توضيحي

exposure : آشکاري , هوا خوردگي , معرض

expound : بهتفصيل شرح دادن

express : ابراز داشتن , اظهار کردن , ابراز کردن , افاده کردن , بيان داشتن , اظهارکردن

express doubt : ابراز ترديد کردن

express interest : ابراز علاقه کردن

express joy : ابراز شادماني کردن

express opinion : نظر دادن

express surprise : تعجب کردن

expressed : اظهار شده

expressing : افاده

expressing surprise : مستعجب

expression : عبارت , بيان , حالت , ابراز , پک و پوز , اصطلاح , اظهار

expressive : گويا , اشارهکننده

expressiveness : رسائي

expressway : تند راه

expulsion : بيرون شدگي , اخراج , طرد , راندگي , خروج , پاک سازي

expunged : پاک شده

expurgate : تصفيه اخلاقي کردن

exquisite : نفيس

exquisite things : نفائس

exsanguinate : بي خون کردن

extemporal : ارتجالي

extemporaneity : ارتجال

extemporaneously : اقتراحا

extend : تمديد کردن , تعميم دادن , تعميم کردن , تعميم يافتن , امتداد يافتن , امتداد دادن

extendable : قابل تمديد , قابل تعميم

extended : تمديد شده , ممدود

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری