لغات مشابه
Expose : فاش کردن

Expose : فاش کردن

exposed : بي پناه

exposed to : در معرض

exposed to danger : در معتز خطر

exposition : توضيح

expositive : نمايشگاهي

expository : توضيحي

exposure : آشکاري , هوا خوردگي , معرض

expound : بهتفصيل شرح دادن

express : ابراز داشتن , اظهار کردن , ابراز کردن , افاده کردن , بيان داشتن , اظهارکردن

express doubt : ابراز ترديد کردن

express interest : ابراز علاقه کردن

express joy : ابراز شادماني کردن

express opinion : نظر دادن

express surprise : تعجب کردن

expressed : اظهار شده

expressing : افاده

expressing surprise : مستعجب

expression : عبارت , بيان , حالت , ابراز , پک و پوز , اصطلاح , اظهار

expressive : گويا , اشارهکننده

expressiveness : رسائي

expressway : تند راه

expulsion : بيرون شدگي , اخراج , طرد , راندگي , خروج , پاک سازي

expunged : پاک شده

expurgate : تصفيه اخلاقي کردن

exquisite : نفيس

exquisite things : نفائس

exsanguinate : بي خون کردن

extemporal : ارتجالي

extemporaneity : ارتجال

extemporaneously : اقتراحا

extend : تمديد کردن , تعميم دادن , تعميم کردن , تعميم يافتن , امتداد يافتن , امتداد دادن

extendable : قابل تمديد , قابل تعميم

extended : تمديد شده , ممدود

extender : توسعه دهنده , بسط دهنده

extending : توسيع , ممد

extensibility : قابليت تمديد

extensible : قابليت تمديد , قابل تعميم

extensile : قابل کشش , قابل تعميم

extension : تلفن فرعي , تمديد مدت , امتداد , تمديد

extensive : پهناور , دامنهدار , دامن دار , بسيط , عريض

extent : دامنه , وسعت , بسيط , حدود

extention : تعميم

extenuate : کمارزش قلمداد کردن , کاستن از , کم تقصير

extenuating circumstances : کيفيات مخففه

exterior membrane : برون شامه

exterminate : بکلي نابودکردن , دفع آفات کردن , منقرض کردن , قلع کردن

extermination : براندازي

exterminator : براندازگر

external : ظاهري , بيروني

external sense : مشعر

external use : استعمال خارجي

externality : وقوع درخارج , وجود خارجي , احوال ظاهري

externalize : ظاهري ساختن

extinct : معدوم , منقرض , نيست کردن , خاموش

extinct volcano : آتشفشان خاموش

extinction : خفگي , انهدام

extinguish : خاموش کردن , خاموش شدن , فرو نشاندن , فرو نشستن

extinguish fire : آتش نشاندن

extinguished : خامش

extinguishing : اطفاء

extinguishinng : اطفا

extirpate : بکلي نابود کردن , ريشهکن کردن

extirpation : ريشه کني

extol : ارتقاء دادن

extort : باج گرفتن , بزور گرفتن , اخاذي کردن , تلکه کردن , زياد ستاندن

extortion : زياده ستاني , تلکه , رشوه خواري , باجگيري , غصب , زيادهستاني , بزورستاني , اخاذي پول , اجحاف , اخاذي

extortioner : غاصب

extortionist : اخاذ

extotionately : جابرانه

extra : اضافي , زيادي , فوقالعاده , اضافه

extra pay : مدد معاش

extract : عصاره , بازوربيرون کشيدن , ملخص

Extract : بیرون کشیدن

Extract : بیرون کشیدن

extract oil : روغن گرفتن

extract tribute : خراج گرفتن

extractable : استخراج شدني

extracted : مستخرج , به دست آمده

extraction : عصارهگيري , استخراج

extralegal : ماوراي قانون

extraneous : غيراصلي

extraneous matter : مواد خارجي

extraordinary : فوق العاده , شگفت آور , غيرعادي , خارق العاده

extraterrestials : موجودات فضايي

extraterrestrial : موجود فضايي

extraterritorial : برون مرزي

extravagance : زيادهروي , گزافگري , ولخرجي

extravagant : غيرمعقول , ولخرج

extravagant talks : خرافات

extravaganza : اثرخيالي

extravagate : کارنامعقول کردن

extravegance : بي اعتدالي

extreme : درمنتهياليه , بي حد و حصر

extreme limit : غايت

extremely : بافراط , بي نهايت

extremism : عقيدهافراطي , افراط کاري

extremist : فزونرو , افراط کار

extremity : انتها

extricate : خلاصي بخشيدن

extrimist : تندرو , افراطي , فزونرو

extroversion : برگشتگي بهبيرون

extrovert : برونگراي

extrs pay : مدد معاش

extrude : ازقالب درآوردن

extrusion : بيروناندازي

exuberance : فرط فيض , پرپشتي

exuberant : پرپشت , فيض بخش

exuberate : افاضه شدن , لبريز بودن

exudate : ماده مترشحه

exudation : برون نشست

exult : شادی کردن، (از شادی) در پوست خود نگنجیدن، وجد کردن، شورمند شدن، به شور و شعف آمدن، جست وخیزکردن، بوجدوطرب امدن، خوشی کردن

exulted : پایکوبی می کردند

exused : معاف

eye : ديده , سوراخ سوزن , عين , چشم

eye catcher : جالب نظر

eye cleaner : چشمشوي

eye cleaning : چشمشوي

eye exam : معاينه چسم

eye opener : چشم بازکن

eye pain : رمد

eye socket : کاسه چشم

eyeball : ني ني چشم , تخمچشم , مقله , مردمک چشک

eyebrow : ابرو

eyeful : مقدار زياد

eyeglasses : عينک

eyelash : مژگان , مژه

eyelid : پلک چشم , جفن , پلک

eyes : ديدگان , عيون

eyesight : بينش , ديد

eyesore : مايه نفرت

eyespot : چشم اوليه

eyestrain : فشار باصره

eyewash : سرمه

eyewitness : راي العين

eyre : گردش دوراني , دادگاهسيار

ezafeh : اضافه

Ezatollah : عزتالله

fabric : سبک بافت

fabricated : دروغي

fabrication : دروغ نويسي , حرف اختراعي

fabrics : منسوجات

fabulous : شگفت آور , افسانهوار , افسانه اي , افسانه آميز

fabulous bird : سيمرغ

facade : نماي خارجي

face : لقا , چهر , ريخت , شکل , رو به رو بودن , چهره , صورت , روبرو شدن , رو به رو شدن , سيما , عارض , مواجه شدن , روي , مواجهه کردن , رو , رخ

face down : از رو بردن

face off : رودررويي

face problems : بمانعي برخورد کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1