لغات مشابه
exposed to : در معرض

exposed to danger : در معتز خطر

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: