لغات مشابه
face to face : رودررو , روبه رو کردن , بالمواجهه , بالمشافه

face up : ورق روبه بالا

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: