لغات مشابه
facileness : راحتي

facilitate : تمهيد کردن , تسهيل کردن , سهل ساختن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: