لغات مشابه
facinate : افسونکردن

facing : مواجه , روب رو

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: