لغات مشابه
fairly : منصفانه، دادورانه، دادگرانه، دادمندانه، تا اندازه ای، نسبتا، به وضوح، به روشنی، به طور مشخص، کاملا، تماما، سراسر، واقعا، به درستی، بیطرفانه، بطورمیانه، بموقع، بطورروشن، خوب

fairness : حق بيني , عدل

fairy : پري , جن

fairy faced : پريرو

fairy girl : پريدخت

fairy ring : قارچ حلقوي

fairy born : پريزاد

faith : اعتقاد , ايمان , کيش

faithful : مومن , عقيده مند , باوفا , باصفت , وفادار , باايمان

faithfulness : وفاداري , وفا

faithless : بي وفا , بي اعتقاد , بي ايمان

faithlessness : بي ايماني

faiths : شرايع

faitour : گول زن

Fajirah : فجيره

fake : وانمودي , جازده , غيرواقعي , جعل , کاذب , فرمايشي , قلابي , بزک کرده , جا زدن

fake adultrated : جا زده

faker : جازن

Fakhreddin : فخرالدين

Fakhri : فخري

Fakhrossadat : فخرالسادات

falcate : هلال ماه , هلال وار , داسي

falchion : شمشير منحني

falcon : شاهين , سوله

falconer : بازبان , بازدار

faldstool : صندلي راحتي

fall : سقوط , سقوط کردن , نازل شدن , خريف , خزان , غلط افتادن , پائين افتادن , افت داشتن , زمين خوردن , برگ ريزان , انقراض , هبوط , افت , پاييز , افت کردن , فروريختگي , پائيز

fall asleep : خواب بردن

fall back : وا افتادن

fall behind : باز ماندن , پس افتادن , عقبافتاده , عقب افتادن

fall down : به زمين خوردن

fall guy : زود باور

fall in love : خاطرخاه شدن , دل از دست دادن , دل باختن , خاتر خواه شدن

fall in love with : عارض شدن

fall into abeyance : مسکوت ماندن

fall into delay : به تعويق افتادن

fall off : ور آمدن

fall out : بيرون افتادن

fall sick : بيمار شدن , مريض شدن

fall unconscious : بي هوش شدن

fall victim to fire : طعمه آتش شدن

fallacious : سفسطه آميز

fallacy : سفسطه , استدلال غلط

fallen : ساقط , افتاده

fallible : جايزالخطا

falling : افتان , ريزان

falling star : تير شهاب

falloff : متوجه بودن

fallow : آيش , آيش کردن , باير گذاشته , زرد کمرنگ

Fallujah : فلوجه , فلجه

false : بي حقيقت , دروغين , ناراست , دروغي , غلط , دروغ , جا زده , جازده , کاذب , ناحق

false documents : مدارک جعلي

false labor pain : ماهدرد , ماه درد

falsehood : ناراستي

falsely : کاذبانه , بدروغ

falsified : مغشوش

falsify accounts : حساب سازي کردن

fame : آوازه , شهرت , اشتهار , معروفيت , صيت , اسم و رسم

fameless : نامعروف

familial : فاميلي

familiar : مانوس , خودي , وارد در , بلد , خانه خواه , آشنا , خودماني

familiar talk : اختلاط

familiarity : آشنايي , موانست

familiarize : آشنا ساختن , خودماني شدن , آشنا کردن

family : طايفه , عترت , خانواده , کوچ , فاميل , خانوار , اهل و عيال , اهل خانه , عيالي

family man : عيال مند , عيال وار , معيل , عيالمند

family name : نام فاميلي , فاميل , نام فاميل , نام خانوادگي

family relations : ارتباط خانوادگي

family tree : شجره , نسب نامه

Famine : قحطی

Famine : قحطی

famine : قحط وغلا , قحطي , مجاعه , قحط , گرسنگي

famish : گرسنگي کشيدن

famous : نکونام , نامآور , نامي , نامدار , شهير , شهره , مشهور , بنام , بلند آوازه , معروف

famous people : مشاهير

famous persons : معاريف

fan : باد زدن , طرفدار , بادزن , پنکه , بادبزن

fan in : گنجايش ورودي

fan out : گنجايش خروجي

fan belt : تسمه پروانه

fanatic : متعصب ياهواخواه , تعصبي

fanatical : پرتعصب

fanaticism : تعصب , کوته فکري

fancier : خيال باز

fanciful : تفنني , پر اوهام

fancy : قوه مخيله

fancywork : برودره دوزي

fang : نيش

fantail : کبوتر چتري

fantast : نويسنده خيالپرست

fantasy : فانتزي , نقشه خيالي

far : بمراتب , دور

far east : خاور دور , شرق دور , آسياي شرقي

far from : به دور از , جدا از

far off : خيلي دور

far reaching : دوررس

Farad : فاراد

faradic : القا شده

Farah : فرح

Farahnaz : فرحناز

Farahvash : فرحوش

Farajollah : فرجالله

Faramarz : فرامرز

Faranak : فرانک

Farangis : فرنگيس

Faraz : فراز

Farbod : فربد

farce : کار بيهوده

farci : به زورچپانده

farcical : مسخره آميز

farcie : به زورچپانده

Fard : فرد

Fardad : فرداد

fardel : کوله بار

Fardin : فردين

fare : کرايه مسافر , مسافر کرايه اي

farewell : بدرود , وداع , الوداع , توديع , بدورد , خداحافظي , وداع نامه , خدا حافظ

farfetched : شبيه بعيد , غير ميسر

Farhad : فرهاد

Farhang : فرهنگ

Fariba : فريبا

Fariborz : فريبرز

Farid : فريد

Farida : فريدا

Farideh : فريده

Faridoddin : فريدالدين

Farifteh : فريفته

Farimah : فريماه

Farinaz : فريناز

Farjad : فرجاد

Farkhondeh : فرخنده

farm : کشتزار , زمين مزروعي , مزرعه , زراعت کردن

farmer : ورزکار , ورزگر , زراعت کار , برزگر , دهگان , دهقان , زارع , کشاورز

farmerette : زن زارع

farmers : رعايا , دهاقين

farmhouse : خانه رعيتي

farming : رعيتي , برزگري , دهقاني , زرع , مزرع , ورزکاري , ديم کاري , کشت و زرع

farms : مزارع

farmstead : علاقجات رعيتي

Farnaz : فرناز

Farnush : فرنوش

farrier : نعلبند

Farrin : فرين

Farrokh : فرخ

Farrokhzad : فرخزاد

farrow : زايمان خوک

Fars : فارس

Farse : پارس

farseeing : عاقبت انديش

Farshad : فرشاد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مبلمان شهری و عملکرد پیاده راه
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت روستایی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مکان یابی مناطق مستعد احیاء بیولوژیک رویشگاه مانگرو
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مكان یابی اراضی بایر با پتانسیل شهرک سازی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری
مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش آژانس ‌های خدمات مسافرتی در توسعه توریسم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش آلودگی زباله های دفن شده بر محیط زیست
مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش ژئوپلیتیک بنادر
مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی
"مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستا"
مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش مشارکت مردم در توسعه روستاها
مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری
مبانی نظری و پیشینه تحقیق پایانه ها و سیستم حمل و نقل
مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیلاب و عوامل موثر در بروز سیلاب
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی مناسبات شهر و روستاهای پیرامون