معنی farthest end

farthest end
منتهي اليه
کلمات مشابه

farthing : فارثينگ

Farug : فروغ

Farugh Ahmed Khan Lagharir : فاروق احمدخان لغارير

Faruk al Shara : فارق الشرع , فاروق الشرع , فروق الشرع

Farvardin : فروردين

Farzad : فرزاد

Farzam : فرزام

Farzan : فرزان

Farzaneh : فرزانه

Farzin : فرزين

Fas : فاس

fascinate : مسحور کردن , مفتون کردن

fascinated : مفتون

fascination : فريبندگي

fascist : فاشيست

fashion : مدي , مد

fashion designer : مدساز

fashionabl : مدروز

fashionable : شيک

fashionableness : شيکي

fast : باسرعت , تندرو , روزه گرفتن , تيز پا , روزه , سريع السير , برو , تيز رو , تند , سريعالعمل , رکاب کش , سريع , پر سرعت

fast worker : تند کار

fast and loose : ازروي بيباکي

fasten : بستن , محکم کردن

fastener : بست , بند زن

fastening : يراق در

fastidious : مشکل پسند , ايراد گير , ايرادگير , باريک بين , بدمنش

fastidiously : باريک بيني

fastigiate : بشکل مخروط

fasting : روزه دار , ناشتا , صائم , صوم , صيام

fastiousness : مشکل پسندي

fastness : تندي , استواري

fat : فربه , گوشتالو , چربي دار , سمين , چاق و چله , چاق , شحم , چربي , خيکي , دمبليچه , دنبه , مسمن , دنبليچه , تپل , پيه

fat free : بي چربي

fatal : مرگبار , مصيبت آميز , مهلک

fatality : تلفات

Fataneh : فتانه

fate : نصيبب وقسمت , تقدير , بحث واقبال

Fatemeh : فاطمه

Fatemeh Beygom : فاطمهبيگم

Fatemeh Khatun : فاطمهخاتون

fates : تقادير

father : اب , ابو , پدر روحاني , آقا جان , پدري کردن , والد , پدر , ابوي

father in law : پدر زن

father in law : پدر زن , پدر شوهر

fatherhood : پدري

fatherless : بي پدر

fatherly : پدروار , پدرانه

fathers : آباء

Fathollah : فتحالله

fathometer : سوند صوتي

fatigue : تعب , فرسودگي , خستگي , ماندگي , بي حالي

fatness : فربهي

fatten : چاق کردن , پرواري کردن

fattened : پروار , پرواري

fatty : چربي مانند , پيه دار

faucet : شير آب , شير بشکه , شير فلکه , شير

fault : تقصير , حرج , گناه , گسله , خطيه , خرده , عيب , بدي

fault analysis : عيب کاوي

fault finder : خرده گير

fault finding : خرده بيني , خرده گيري

fault finder : عيبجو

faultfinder : عيب جو , خردهگير , عيب گور , نکته گير , عيبجو , منقد

faultfinding : نکته گيري , عيبجوئي

faultless : بي نقص

faultlessness : بي نقصي

faults : عيوب

faulty : معيوب , عيبناک

fauna : زيا , جان داران

fauna directory : جانور نامه

favor : لطف , احسان , مرحمت , لطف کردن , تفضيل , عنايت کردن , تفضيل کردن , مرقومه

favorable : مساعد , مناسب

favorable answer : جواب مساعد

favorable mention : ذکر خير

favored : نظر کرده

favorite : موردعلاقه , محبوب , سوگلي , مورد پدند , مورد علاقه

favoritism : سوگيري , پارتي بازي

favors : مراحم

favour : التفات , منت

favourable : موافق

favours : الطاف

Fawcett : فاست

fawn : آهوبره , اظهار دوستي کردن

fawning : دم لابه

Fayed : فايد

faze : درهم ريختن

Fazlollah : فضلالله

feal : نمک شناس

fealty : وظيفه شناسي

fear : بيم داشتن , هراسيدن , هراس کردن , باک داشتن , ترسيدن , شکوه , وهم کردن , جبن , وحشت کردن , پروا داشتن , حساب بردن , مخافت , هراس , رعب و وحشت , هول , خوف , باک , واهمه , محابا , ترس , رعب , بيم , سهم

fear of God : خدا ترسي

fear arousing : ترس برانگيز

fearful : خوفناک , هراسانده , بيمناک بودن , ترسان

fearless : متهور , بي باک , بي هراس , بيباک , ناپروا , بي واهمه , بي وحشت , بي ترس , نترس , بي پروا , بدون بيم , بي محابا , بي مهابا

fearlessly : بي باکانه

fearlessness : بي باکي

feasibility : شدني بودن

feasibilty : عملي بودن

feasible : صورت پذير , شدني

feast : مهماني , سور , سور زدن , عيد

معنی farthest end به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی