لغات مشابه
favors : مراحم

favour : التفات , منت

favourable : موافق

favours : الطاف

Fawcett : فاست

fawn : آهوبره , اظهار دوستي کردن

fawning : دم لابه

Fayed : فايد

faze : درهم ريختن

Fazlollah : فضلالله

feal : نمک شناس

fealty : وظيفه شناسي

fear : بيم داشتن , هراسيدن , هراس کردن , باک داشتن , ترسيدن , شکوه , وهم کردن , جبن , وحشت کردن , پروا داشتن , حساب بردن , مخافت , هراس , رعب و وحشت , هول , خوف , باک , واهمه , محابا , ترس , رعب , بيم , سهم

fear of God : خدا ترسي

fear arousing : ترس برانگيز

fearful : خوفناک , هراسانده , بيمناک بودن , ترسان

fearless : متهور , بي باک , بي هراس , بيباک , ناپروا , بي واهمه , بي وحشت , بي ترس , نترس , بي پروا , بدون بيم , بي محابا , بي مهابا

fearlessly : بي باکانه

fearlessness : بي باکي

feasibility : شدني بودن

feasibilty : عملي بودن

feasible : صورت پذير , شدني

feast : مهماني , سور , سور زدن , عيد

feat : فتح نمايان , کار بزرگ

feather : پر , با پر پوشاندن , بال دادن , باپرآراستن

featheredge : لبه نازک , کناره تيز

feathers : پروبال

featherweight : پروزن

feathery : پر مانند , شبيه به پر

feature : خصيصه

features : امکانات

febrifugal : ضد تب

February : فوريه , بهمن

feca : برازي

fecal matter : پيخال

feces : غايط

feculent : مثل مدفوع

fecund : پراثر

fed up : سير , ملول کردن , سير و بيزار

Fedayeen : فدائين

Federal : فدرال , اتحادي

federalism : فدراليسم

federate : متعهد کرد

federation : فدراسيون

fee : اجرت , پردازانه , پردازه , پايمزد

Feeble : ضعیف

feeble : شل , کم زور

feeble minded : کوته فکر

feeble mindedness : کوته فکري

feebleminded : کم عقل

feebleness : شلي

feeblish : ضعيف نما

feed : تغذيه کردن , خوراک دادن , عليق دادن , غذا دادن , سير کردن , خوراندن

feed bag : توبره

feed on : خوراک کردن

feedback : پس خوراند

feeder : سوخت رسان , خوراک دهنده

feeding : اطعام

feel : لمس کردن , محسوس شدن , احساس کردن , احساس نمودن

feel homesick : دلتنگي کردن

feel indignant : غيظ کردن

feel pity : رقت آوردن

feel sorry : متالم شدن , متاثف شدن , غمگين شدن

feeling : در رفتن , حس , عاطفه , احساس

feeling of joy : احساس شعف

feelings : عواطف

fees : حقالزحمه

feet : پا

feign ignorance : تجاهل کردن

feign righteousness : جانماز آب کشيدن

feigned sleep : خواب خرگوشي

feigning illness : تمارض

feint : نمايش دروغي

felicific : لذت بخش

felid : گربه مانند

feline : گربهاي , گربه صفت

fell : زمان گذشته ی فعل : fall، برزمین انداختن، زمین زدن، (درخت) بریدن، اوژندن، (خیاطی) زیر دوزی کردن سجاف، وحشی، سبع، خونخوار، ظالم، ستمگر، مهلک، کشنده، کاری، پوست حیوان، تخته ی پوست، (انگلیس)، بیابان، انداختن، قطع کردن، بریدن وانداختن، بزمین زدن، مهیب، بیداد گر، سنگدل

fellow : همتا

fellow believer : هم مسلک

fellow citizen : هموطن

fellow resident : همشهري

fellow soldier : خيلتاش

fellowship : هم صحبتي , پژوهانه

felon : جنايت کار , تبهکار , بزهکار

felonious : بزهکارانه

felony : جنايت , تبهکاري

felt : نمد , حسي , نمدپوش کردن , ماضي فعل

felt maker : نمدمال

felt making : نمد مالي

felting : نمد مالي

female : ماچه , ماده , نساء , اناثي , مونث , زن

female animal : لاس

female connector : اتصال ماده

female demon : عفريته

female donkey : ماچه خر

female friend : رفيقه

female pimp : زنجاکش

female secretary : منشي زن

female servant : باجي

female slave : کنيز

female teacher : آموزگار زن

females : اناث

femicide : زنکشي , زنکش

Feminine : زنانه

Feminine : زنانه

feminine : مادين , زن صفت , مونث

femininity : تانيث , مادگي , زنانگي

feminism : طرفداري اززنان

feminize : زنانه شدن , زن صفت کردن , زنانه کردن

femme fatale : زن فريبنده

femoral : راني

femur : استخوان ران

fen : سياه آب , زمين آبگير

fence : شمشير بازي کردن , حصاردرست کردن , پرچين , شمشير بازي , حفاظ , حصار , نرده , نردهگذاري کردن , محجر , نرده کشيدن , حصار دار کردن

fence off : حصار کشيدن

fencer : شمشير زن , شمشيرباز

fencible : قابل دفاع

fencing : شمشير بازي

fender : گلگير , ضربت گير

fenestration : پنجره بندي

fennel : رازيانه

fenny : لجن زار

fenugreek : شنبليله

feoffee : گيرنده تيول

feral : کفن ودفني

Ferdows : فردوس

Fereshteh : فرشته

Fereydun : فريدون

Ferhad : فرهاد

ferine : غيراهلي

ferment : ترش کردن , تخمير شدن , مخمر کردن , مخمر شدن , ماده تخمير , تخمير کردن , ترش شدن

fermentation : تخمير

fermentative : تخميري , مخمره

fermented : مخمر , مرخم

fern : سرخس

ferny : سرخس دار

ferocious : سبع

ferocity : سبعيت , وحشي گري

ferris wheel : چرخ فلک

ferromagnetic : فرومغناطيسي

ferrous : آهندار , آهن خيز , آهني

ferrule : بست فلزي زدن

ferry : گذر دادن , عبوردادن

Fertile : بارور شده ، حاصلخیز

fertile : بارور , پرثمر , حاصلخيز , پربرکت , برومند

Fertile : حاصل خيز

fertility : حاصلخيزي , باروري

fertilization : لقاح

fertilize : کودگياهي دادن , کود دادن , بارور کردن , لقاح کردن , حاصلخيز کردن , حاصلخيز شدن

fertilizer : کود , آبستن کننده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

مبانی نظری جو روانی-اجتماعی کلاس
مبانی نظری اقدام به خودکشی
مبانی نظری بهزیستی ذهنی
دانلود سوالات آزمون ضمن خدمت به سوی فهم قران سوره صف
مبانی نظری تعریف و تبیین مفهوم فلسفه
پرسشنامه کودک آزاری (مقیاس خودگزارشی)
پرسشنامه مقیاس سنجش میزان بهره وری در سازمان
پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الكترونیكی
پرسشنامه هوش معنوی کازدین و همکاران 1986
پرسشنامه شیوه های فرزند پروری
پروتکل درمانی وسواس بارویکرد شناختی - رفتاری (رفتاردرمانی دیالکتیکی)
پکیج (پروتکل) طرحواره درمانی
پرسشنامه مقیاس تجارب معنوی روزانه
دانلود پاورپوینت هزینه یابی معکوس همراه با مثالهای تشریحی
تصاویر بیلبورد
دانلود پرسشنامه استرس هولمز و راهه برای ارزیابی دگرگونی های زندگی
پرسشنامه کاربرد نسخه نوین هوش آزمای تهران استانفورد بینه در راستای تشخیص ناتوانی یادگیری (TSB-5)
پرسشنامه تست برتری نیمکره های مخ
پرسشنامه تشخیص و توصیف اختلالات خلقی