لغات مشابه
favour : التفات , منت

favourable : موافق

favours : الطاف

Fawcett : فاست

fawn : آهوبره , اظهار دوستي کردن

fawning : دم لابه

Fayed : فايد

faze : درهم ريختن

Fazlollah : فضلالله

feal : نمک شناس

fealty : وظيفه شناسي

fear : بيم داشتن , هراسيدن , هراس کردن , باک داشتن , ترسيدن , شکوه , وهم کردن , جبن , وحشت کردن , پروا داشتن , حساب بردن , مخافت , هراس , رعب و وحشت , هول , خوف , باک , واهمه , محابا , ترس , رعب , بيم , سهم

fear of God : خدا ترسي

fear arousing : ترس برانگيز

fearful : خوفناک , هراسانده , بيمناک بودن , ترسان

fearless : متهور , بي باک , بي هراس , بيباک , ناپروا , بي واهمه , بي وحشت , بي ترس , نترس , بي پروا , بدون بيم , بي محابا , بي مهابا

fearlessly : بي باکانه

fearlessness : بي باکي

feasibility : شدني بودن

feasibilty : عملي بودن

feasible : صورت پذير , شدني

feast : مهماني , سور , سور زدن , عيد

feat : فتح نمايان , کار بزرگ

feather : پر , با پر پوشاندن , بال دادن , باپرآراستن

featheredge : لبه نازک , کناره تيز

feathers : پروبال

featherweight : پروزن

feathery : پر مانند , شبيه به پر

feature : خصيصه

features : امکانات

febrifugal : ضد تب

February : فوريه , بهمن

feca : برازي

fecal matter : پيخال

feces : غايط

feculent : مثل مدفوع

fecund : پراثر

fed up : سير , ملول کردن , سير و بيزار

Fedayeen : فدائين

Federal : فدرال , اتحادي

federalism : فدراليسم

federate : متعهد کرد

federation : فدراسيون

fee : اجرت , پردازانه , پردازه , پايمزد

Feeble : ضعیف

feeble : شل , کم زور

feeble minded : کوته فکر

feeble mindedness : کوته فکري

feebleminded : کم عقل

feebleness : شلي

feeblish : ضعيف نما

feed : تغذيه کردن , خوراک دادن , عليق دادن , غذا دادن , سير کردن , خوراندن

feed bag : توبره

feed on : خوراک کردن

feedback : پس خوراند

feeder : سوخت رسان , خوراک دهنده

feeding : اطعام

feel : لمس کردن , محسوس شدن , احساس کردن , احساس نمودن

feel homesick : دلتنگي کردن

feel indignant : غيظ کردن

feel pity : رقت آوردن

feel sorry : متالم شدن , متاثف شدن , غمگين شدن

feeling : در رفتن , حس , عاطفه , احساس

feeling of joy : احساس شعف

feelings : عواطف

fees : حقالزحمه

feet : پا

feign ignorance : تجاهل کردن

feign righteousness : جانماز آب کشيدن

feigned sleep : خواب خرگوشي

feigning illness : تمارض

feint : نمايش دروغي

felicific : لذت بخش

felid : گربه مانند

feline : گربهاي , گربه صفت

fell : زمان گذشته ی فعل : fall، برزمین انداختن، زمین زدن، (درخت) بریدن، اوژندن، (خیاطی) زیر دوزی کردن سجاف، وحشی، سبع، خونخوار، ظالم، ستمگر، مهلک، کشنده، کاری، پوست حیوان، تخته ی پوست، (انگلیس)، بیابان، انداختن، قطع کردن، بریدن وانداختن، بزمین زدن، مهیب، بیداد گر، سنگدل

fellow : همتا

fellow believer : هم مسلک

fellow citizen : هموطن

fellow resident : همشهري

fellow soldier : خيلتاش

fellowship : هم صحبتي , پژوهانه

felon : جنايت کار , تبهکار , بزهکار

felonious : بزهکارانه

felony : جنايت , تبهکاري

felt : نمد , حسي , نمدپوش کردن , ماضي فعل

felt maker : نمدمال

felt making : نمد مالي

felting : نمد مالي

female : ماچه , ماده , نساء , اناثي , مونث , زن

female animal : لاس

female connector : اتصال ماده

female demon : عفريته

female donkey : ماچه خر

female friend : رفيقه

female pimp : زنجاکش

female secretary : منشي زن

female servant : باجي

female slave : کنيز

female teacher : آموزگار زن

females : اناث

femicide : زنکشي , زنکش

Feminine : زنانه

Feminine : زنانه

feminine : مادين , زن صفت , مونث

femininity : تانيث , مادگي , زنانگي

feminism : طرفداري اززنان

feminize : زنانه شدن , زن صفت کردن , زنانه کردن

femme fatale : زن فريبنده

femoral : راني

femur : استخوان ران

fen : سياه آب , زمين آبگير

fence : شمشير بازي کردن , حصاردرست کردن , پرچين , شمشير بازي , حفاظ , حصار , نرده , نردهگذاري کردن , محجر , نرده کشيدن , حصار دار کردن

fence off : حصار کشيدن

fencer : شمشير زن , شمشيرباز

fencible : قابل دفاع

fencing : شمشير بازي

fender : گلگير , ضربت گير

fenestration : پنجره بندي

fennel : رازيانه

fenny : لجن زار

fenugreek : شنبليله

feoffee : گيرنده تيول

feral : کفن ودفني

Ferdows : فردوس

Fereshteh : فرشته

Fereydun : فريدون

Ferhad : فرهاد

ferine : غيراهلي

ferment : ترش کردن , تخمير شدن , مخمر کردن , مخمر شدن , ماده تخمير , تخمير کردن , ترش شدن

fermentation : تخمير

fermentative : تخميري , مخمره

fermented : مخمر , مرخم

fern : سرخس

ferny : سرخس دار

ferocious : سبع

ferocity : سبعيت , وحشي گري

ferris wheel : چرخ فلک

ferromagnetic : فرومغناطيسي

ferrous : آهندار , آهن خيز , آهني

ferrule : بست فلزي زدن

ferry : گذر دادن , عبوردادن

Fertile : بارور شده ، حاصلخیز

fertile : بارور , پرثمر , حاصلخيز , پربرکت , برومند

Fertile : حاصل خيز

fertility : حاصلخيزي , باروري

fertilization : لقاح

fertilize : کودگياهي دادن , کود دادن , بارور کردن , لقاح کردن , حاصلخيز کردن , حاصلخيز شدن

fertilizer : کود , آبستن کننده

feruling : تنبيه باچوب

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

مدیریت اقتصاد و سلامت
فرهنگ و تاثیر آن بر بهداشت مادر و نوزاد و نظام عرضه خدمات بهداشتی و درمانی
جزوه پاورپوینت تصویری و روان آموزش طراحی تیر-طراحی سازه بتنی
دیتیل اتوکد پنجره و پروفیل-ابعاد استاندارد پنجره جهت درج در طراحی
بلوک نقشه معماری شامل جزییات نامحدود(خودرو-مبلمان-فضای سبز-پنجره-در و...)
نمونه واقعی و کاربردی طراحی مجموعه‌های تجاری اداری تفریحی -معماری-شهرسازی
بلوک نقشه مبلمان بیمارستان-هرآنچه از مبلمان بیمارستان نیاز دارید
بلوک مبلمان ساختمان-نقشه اتوکد آماده جهت درج در طراحی
طراحی مجتمع مسکونی-جزییات کامل-پژوهش ارشد
نقشه ساختمان-دیتیل نازک کاری-معماری-عمران
فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 95 با فرمت اکسل
فهرست بهای واحد پایه رشته تأسیسات برقی سال 95 با فرمت اکسل
فهرست بهای واحد پایه رشته تأسیسات مکانیکی سال 95 با فرمت اکسل
فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 95 با فرمت اکسل
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشارسال 95 با فرمت اکسل
فهرست بهای واحد پایه رشته فاضلاب سال 95 با فرمت اکسل
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 95 با فرمت اکسل
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 95 با فرمت اکسل
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 95 با فرمت اکسل