لغات مشابه
financed demand : علوم نظامى : احتياجاتى که تامين اعتبار شده اند نيازمنديهايى که هزينه ان پرداخت شده

financial : مالي , نقدي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: