لغات مشابه
financed demand : علوم نظامى : احتياجاتى که تامين اعتبار شده اند نيازمنديهايى که هزينه ان پرداخت شده

financial : مالي , نقدي

financial a : اداره ماليه

financial ability : بضاعت

financial accounts : بازرگانى : حسابهاى مالى

financial adviser : قانون ـ فقه : مشاور مالى

financial agency : اداره دارايى ،اداره ماليه

financial aid : کمک مالي

financial bill : قانون ـ فقه : لايحه مالى

financial budget : بازرگانى : بودجه مالى

financial capital : بازرگانى : سرمايه مالى

financial centers : بازرگانى : مراکز مالى

financial circles : بازرگانى : محافل مالى

financial crisis : بازرگانى : بحران مالى

financial e. : متخصص مالى

financial expenses : بازرگانى : هزينه هاى مالى

financial feasibility : معمارى : امکان مالى

financial investment : بازرگانى : سرمايه گذارى مالى

financial mission : هئيت مامورين مالى

financial period : بازرگانى : دوره مالى

financial plan : بازرگانى : برنامه مالى

financial planning : بازرگانى : برنامه ريزى مالى

financial planning system : کامپيوتر : سيستم برنامه ريزى مالى

financial policy : بازرگانى : سياست مالى

financial position : بازرگانى : وضعيت مالى

financial relations : قانون ـ فقه : روابط مالى

financial representative : مامورمالي

financial responsibility : ابولب جمعي

financial status : بازرگانى : وضع مالى

financial tribunal : قانون ـ فقه : ديوان محاسبات

financial year : بازرگانى : سال مالى

financier : سرمايه گذار , سرمايه دار

finback : (ج.ش ).بالن يا نهنگ سواحل اقيانوس اطلس

finch : (ج.ش ).سهره وانواع ان ،خانواده سهره

find : پيدا کردن , کشف کردن , يافتن , پيدا کرد

find a cure : چاره انديشيدن

find an opportunity : مجال پيدا کردن

find and replace : کامپيوتر : پيدا کردن و جايگزين نمودن

find customer : خريدار پيدا کردن

find fault : عيب گرفتن , عيبجوئي کردن

find guilty : مجرم شناختن

find opportunity : مجال کردن

find out : در يافتن , مکشوف کردن , دريافتن , اطلاع يافتن , پي بردن

find solution : يافتندرمان

find youth again : جواني را باز يافتن

findable : پيداکردنى

finder : يابنده

finder switch : الکترونيک : شماره ياب

finding : يابش , يافت

fine : غرامت , لطيف , جريمه دادن , خوش , فاخر , جريمه , مستظرف , جريمه کردن

fine boring : علوم مهندسى : سوراخکارى ظريف

fine boring machine : علوم مهندسى : دستگاه مته ظريف

fine cold asphalt : عمران : اسفالت سرد و نرم

fine flour : ميده

fine green marble : معمارى : سنگ گندمى

fine leg : ورزش : محل پشت سر توپزن

fine linen : قصب

fine miscle movement : ورزش : حرکت ظريف عضلانى

fine motor skills : روانشناسى : مهارتهاى حرکتى ظريف

fine rain : باران ريز،نم نم ،باران

fine sand : معمارى : ماسه ريز

fine silk : ديبا

fine skill : ورزش : مهارت ظريف

fine tuning : ميزان سازى دقيق

fine turning : الکترونيک : ميزان سازى دقيق

fine words butter no parsnips : بحلوابحلوا گفتن دهن شيرين نميشود

fine draw : رفو کردن ،امتداد دادن ،نازک کردن

fine drawer : رفوگر

fine drawing : رفوگرى

fine drawn : باريک ،لاغر شده در،نتيجه ورزش ،ممتد،مفصل

fine fingered : چابک دست ،ماهر

fine spoken : خوش سخن

fine spun : نازک ريسته ،باريک ،دقيق ،خيالى ،غيرعملى

fine toned : خوش صدا

fine woven : ريزبافت

fineless : بى پايان کردن ،بى کران ،بى حد

finely : بطورعالى يا ظريف يا ريز

fineness : لطايف

fineness of lime : عمران : نرمى و ريزى اهک

fineness ratio : علوم هوايى : نسبت ظرافت

finer : پالاينده ،کارگرپالايشگاه

finery : ارايش ،زر و زيور،جامه پر زرق و برق ،کارخانه تصفيه فلزات

fines : جرائم

finespun : نازک رشته

finesse : زيرکي بکار بردن , نکته بيني

finger : ميله برآمدگي , انگشت زدن , انگشت

finger bowl : افتابه ،لگن يا طاس دستشويى

finger dexterity test : روانشناسى : ازمون چالاکى انگشتان

finger horse : ورزش : اسب محبوب

finger joint : بندانگشت

finger maze : روانشناسى : ماز انگشتى

finger play : ورزش : استفاده از انگشت در شمشيربازى

finger spelling : روانشناسى : املاء انگشتى

finger tab : ورزش : دستکش چرمى سوراخدار کمانگير

finger tapping : روانشناسى : ضربه زنى با انگشت

finger tip : سر انگشت , بنان

finger alphabet : الفباى انگشتى( براى سخن گفتن باکران)

finger board : دسته ساز،جا انگشتى ،جاپنجه

finger end : سرانگشت

finger fish : ستاره دريايى ،نجم بحرى

finger glass : ظرف انگشت شوئى

finger hole : سوراخ ،جاانگشتى

finger mark : اثر انگشت ،با انگشت چرک کردن

finger nail : ناخن

finger orchis : کرچک ،بيدانجير

finger parted : پنجه اى ،انگشتى

finger plate : قطعه اى ازفلزياچينى ياشيشه که بالاوپايين دسته درميگذارندکه از

finger post : تير راهنما،تيرپنجه دار،راهنماى جاده

finger print : قانون ـ فقه : اثر انگشت

finger print department : قانون ـ فقه : اداره انگشت نگارى

finger stall : انگشت پوش

finger thumb opposition : روانشناسى : تقابل شست و انگشت

fingerboard : جا انگشتي

fingered : انگشت دار،انگشت مانند

fingerend : سرانگشت ،بنان

fingerfehler : ورزش : لغزش

fingerling : (ج.ش ).ماهى ازاد،چيز کوچک و بى اهميت

fingerpost : تير راهنما , نشان ميدهد

fingerprint : اثر انگشت , انگشت نگاري کردن

fingerprint region : شيمى : ناحيه اثر انگشتى

fingerprinting : انگشت نگاري

fingertip : سرانگشت

finical : )=finicky(شيک ،خوش لباس ،متوجه جزئيات

finicality : مشکل پسندى ،ديرپسندى ،وسواس ،خودارايى زياد

finically : مشکل پسندانه ،ازروى وسواس ،باخودارايى

finickiness : وسواس داشتن

finicking : خودساز،جلوه فروش ،مشکل پسند،ديرپسند

finicky : وسواسي

finikin : کبوتربال دار

fining : تصفيه ،قال

finis : پايان

finish : بپايان رسيدن , تمام شدن , به پايان رساندن , به پايان رسيدن , ختم کردن , روکاري , تمام کردن , به انتها رساندن , بپايان رسانيدن , انتها , تم , ختم شدن

finish stock : بازرگانى : موجودى کالاى ساخته شده

finish tape : ورزش : نوار پايان مسابقه

finished : تمام , مختوم , تمام شده , تکميل , پايان يافته

finished floor level : معمارى : رقوم کف تمام شده

finished goods : بازرگانى : کالاهاى اماده فروش ،کالاهاى ساخته شده

finishing : پايان دهي , ختم

finishing coat : معمارى : اندود رويه

finishing limes : عمران : اهک مخصوص اندود

finishing of slopes : علوم مهندسى : صاف کردن يک شيب

finishing paint : علوم مهندسى : رنگ سازى اماده

finishing school : اموزشگاهى که زنان جوان رابراى دخول درجامعه اماده ومهذب ميسار

finishing strokes : دست کارى نهايى

finishing the job : يکسره کردن کار

finishing touch : علوم مهندسى : دست کارى تکميلى

finishing touches : دست کارى ،پرداخت

finite : متناهي

finite difference : شيمى : تفاضل متناهى

finite element method : کامپيوتر : روش المان محدود

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1