معنی finger nail

finger nail
ناخن
کلمات مشابه

finger orchis : کرچک ،بيدانجير

finger parted : پنجه اى ،انگشتى

finger plate : قطعه اى ازفلزياچينى ياشيشه که بالاوپايين دسته درميگذارندکه از

finger post : تير راهنما،تيرپنجه دار،راهنماى جاده

finger print : قانون ـ فقه : اثر انگشت

finger print department : قانون ـ فقه : اداره انگشت نگارى

finger stall : انگشت پوش

finger thumb opposition : روانشناسى : تقابل شست و انگشت

fingerboard : جا انگشتي

fingered : انگشت دار،انگشت مانند

fingerend : سرانگشت ،بنان

fingerfehler : ورزش : لغزش

fingerling : (ج.ش ).ماهى ازاد،چيز کوچک و بى اهميت

fingerpost : تير راهنما , نشان ميدهد

fingerprint : اثر انگشت , انگشت نگاري کردن

fingerprint region : شيمى : ناحيه اثر انگشتى

fingerprinting : انگشت نگاري

fingertip : سرانگشت

finical : )=finicky(شيک ،خوش لباس ،متوجه جزئيات

finicality : مشکل پسندى ،ديرپسندى ،وسواس ،خودارايى زياد

finically : مشکل پسندانه ،ازروى وسواس ،باخودارايى

finickiness : وسواس داشتن

finicking : خودساز،جلوه فروش ،مشکل پسند،ديرپسند

finicky : وسواسي

finikin : کبوتربال دار

fining : تصفيه ،قال

finis : پايان

finish : بپايان رسيدن , تمام شدن , به پايان رساندن , به پايان رسيدن , ختم کردن , روکاري , تمام کردن , به انتها رساندن , بپايان رسانيدن , انتها , تم , ختم شدن

finish stock : بازرگانى : موجودى کالاى ساخته شده

finish tape : ورزش : نوار پايان مسابقه

finished : تمام , مختوم , تمام شده , تکميل , پايان يافته

finished floor level : معمارى : رقوم کف تمام شده

finished goods : بازرگانى : کالاهاى اماده فروش ،کالاهاى ساخته شده

finishing : پايان دهي , ختم

finishing coat : معمارى : اندود رويه

finishing limes : عمران : اهک مخصوص اندود

finishing of slopes : علوم مهندسى : صاف کردن يک شيب

finishing paint : علوم مهندسى : رنگ سازى اماده

finishing school : اموزشگاهى که زنان جوان رابراى دخول درجامعه اماده ومهذب ميسار

finishing strokes : دست کارى نهايى

finishing the job : يکسره کردن کار

finishing touch : علوم مهندسى : دست کارى تکميلى

finishing touches : دست کارى ،پرداخت

finite : متناهي

finite difference : شيمى : تفاضل متناهى

finite element method : کامپيوتر : روش المان محدود

finite integral : علوم مهندسى : انتگرال محدود

finite series : روانشناسى : رشته کراندار

finite verb : فعل مسندى

finitely : بطور محدود،بشکل فعل مسندى

finiteness : تناهي

finitude : پايان پذيري

fink : اعتصاب شکن

Finland : فنلاند

finlander : اهل فينلاند ذرشمال غربى روسيه

finless : بى بال ،بى پر( ک)

finlike : بال مانند،مانندپرماهى

finn : فنلاندى ،اهل کشور فنلاند

finned : پردار،بال دار

finner : بالى که مانند ماهى برپشت پردارد،بال پردار

finnic : مربوط به زبان فنلاندى

finnish : فنلاندى ،زبان مردم فنلاند

finny : (ج.ش ).باله دار،پره دار،مثل باله

finshing school : مدرسه تکميلى دختران

finte : محدود،فانى( مثل انسان)،فناپذير

finweight : ورزش : ¹ -5کيلوگرم

fiord : ( )=fjord(جغ ).ابدره

fiord=fjord : معمارى : ابدره

fiorin : علف هفت بند

fipple flute : (مو ).نى انبان

fir apple : چلغوزه ،جوزصنوبر

fir cone : جوزصنوبر،چلغوزه

fir tree : درخت صنوبر

fire : تيراندازي کردن , تير انداختن , نار , بر کنار کردن , شليک کردن , نيران , آتش سوزي , از مقام انداختن , حريق , آتش

fire a kiln (to) : معمارى : پختن

fire alarm : علوم مهندسى : اژير اتش نشانى

fire alarm telegraph : الکترونيک : تلگراف اتش سوزى

fire and maneuver : علوم نظامى : اتش و مانور

fire arms : علوم مهندسى : اسلحه ى گرم

fire balloon : علوم مهندسى : فانوس هوايى

fire barrier : معمارى : اتش بر

fire bee : علوم نظامى : نوعى هدف کش کنترل شونده از روى زمين نوعى هواپيماى بى خلبان توربوجتى

fire bug : pyromaniac(، )=incendiaryاتش افروز

fire bullets : تير اندازي کردن

fire commands : علوم نظامى : فرامين اتش

fire control party (fcp) : علوم نظامى : تيم کنترل اتش دريايى

fire control radar : علوم دريايى : رادار کنترل اتش

fire coordination line : علوم نظامى : خط هماهنگى اتش هلى کوپترها و نيروهاى هوابرد و نيروهاى الحاقى

fire cover : علوم دريايى : پوشش اتش

fire cracker : علوم مهندسى : ترقه

fire cured : دودى ،دود داده شده

fire curtain : علوم مهندسى : پرده محافظ اتش

Fire Department : آتش نشاني , آتشنشاني , اداره آتش نشاني

fire detection system : علوم هوايى : سيستم اشکارساز حريق

fire direction center (fdc) : علوم نظامى : مرکز هدايت اتش

fire discipline : علوم نظامى : انضباط اتش

fire door : علوم مهندسى : درب نسوز

fire drake : علوم مهندسى : شهاب

fire drill : تمرين اطفاء حريق

fire eater : شعبده باز

معنی finger nail به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی