لغات مشابه
finger stall : انگشت پوش

finger thumb opposition : روانشناسى : تقابل شست و انگشت

fingerboard : جا انگشتي

fingered : انگشت دار،انگشت مانند

fingerend : سرانگشت ،بنان

fingerfehler : ورزش : لغزش

fingerling : (ج.ش ).ماهى ازاد،چيز کوچک و بى اهميت

fingerpost : تير راهنما , نشان ميدهد

fingerprint : اثر انگشت , انگشت نگاري کردن

fingerprint region : شيمى : ناحيه اثر انگشتى

fingerprinting : انگشت نگاري

fingertip : سرانگشت

finical : )=finicky(شيک ،خوش لباس ،متوجه جزئيات

finicality : مشکل پسندى ،ديرپسندى ،وسواس ،خودارايى زياد

finically : مشکل پسندانه ،ازروى وسواس ،باخودارايى

finickiness : وسواس داشتن

finicking : خودساز،جلوه فروش ،مشکل پسند،ديرپسند

finicky : وسواسي

finikin : کبوتربال دار

fining : تصفيه ،قال

finis : پايان

finish : بپايان رسيدن , تمام شدن , به پايان رساندن , به پايان رسيدن , ختم کردن , روکاري , تمام کردن , به انتها رساندن , بپايان رسانيدن , انتها , تم , ختم شدن

finish stock : بازرگانى : موجودى کالاى ساخته شده

finish tape : ورزش : نوار پايان مسابقه

finished : تمام , مختوم , تمام شده , تکميل , پايان يافته

finished floor level : معمارى : رقوم کف تمام شده

finished goods : بازرگانى : کالاهاى اماده فروش ،کالاهاى ساخته شده

finishing : پايان دهي , ختم

finishing coat : معمارى : اندود رويه

finishing limes : عمران : اهک مخصوص اندود

finishing of slopes : علوم مهندسى : صاف کردن يک شيب

finishing paint : علوم مهندسى : رنگ سازى اماده

finishing school : اموزشگاهى که زنان جوان رابراى دخول درجامعه اماده ومهذب ميسار

finishing strokes : دست کارى نهايى

finishing the job : يکسره کردن کار

finishing touch : علوم مهندسى : دست کارى تکميلى

finishing touches : دست کارى ،پرداخت

finite : متناهي

finite difference : شيمى : تفاضل متناهى

finite element method : کامپيوتر : روش المان محدود

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: