لغات مشابه
fire alarm telegraph : الکترونيک : تلگراف اتش سوزى

fire and maneuver : علوم نظامى : اتش و مانور

fire arms : علوم مهندسى : اسلحه ى گرم

fire balloon : علوم مهندسى : فانوس هوايى

fire barrier : معمارى : اتش بر

fire bee : علوم نظامى : نوعى هدف کش کنترل شونده از روى زمين نوعى هواپيماى بى خلبان توربوجتى

fire bug : pyromaniac(، )=incendiaryاتش افروز

fire bullets : تير اندازي کردن

fire commands : علوم نظامى : فرامين اتش

fire control party (fcp) : علوم نظامى : تيم کنترل اتش دريايى

fire control radar : علوم دريايى : رادار کنترل اتش

fire coordination line : علوم نظامى : خط هماهنگى اتش هلى کوپترها و نيروهاى هوابرد و نيروهاى الحاقى

fire cover : علوم دريايى : پوشش اتش

fire cracker : علوم مهندسى : ترقه

fire cured : دودى ،دود داده شده

fire curtain : علوم مهندسى : پرده محافظ اتش

Fire Department : آتش نشاني , آتشنشاني , اداره آتش نشاني

fire detection system : علوم هوايى : سيستم اشکارساز حريق

fire direction center (fdc) : علوم نظامى : مرکز هدايت اتش

fire discipline : علوم نظامى : انضباط اتش

fire door : علوم مهندسى : درب نسوز

fire drake : علوم مهندسى : شهاب

fire drill : تمرين اطفاء حريق

fire eater : شعبده باز

fire extinction : خفگي آتش

fire extinguishing : اطفاء حريق

fire extinguishing system : علوم هوايى : سيستم اطفاء حريق

fire grate : علوم مهندسى : اجاق ديوارى

fire guard : آتشبان

fire hose : علوم مهندسى : لوله اب

fire hydrant : علوم مهندسى : شير اتش نشانى

fire lit : علوم مهندسى : وسيله اى که با اتش روشن شود

fire lobby : معمارى : اتشبند

fire mission : علوم نظامى : ماموريت اتش

fire off : در کردن

fire opal : )=girasol(گل افتاب گردان ،عين الشمس

fire out : بيرون کردن ،بيرون انداختن

fire patrol : علوم دريايى : گشتى اتش نشان

fire place opening : معمارى : اتشخان اجاق

fire post : علوم دريايى : جايگاه اتش نشانى

fire proofing : علوم مهندسى : نسوزى

fire proofing compound : شيمى : اشتعال کاه

fire protection : استحکامات تدافعي

fire sale : فروش مال التجاره حريق زده

fire salute : توپ سلام انداختن

fire screen : علوم مهندسى : پنجره بخارى

fire station : اطفائيه حريق , اطفائيه

fire stone : علوم مهندسى : سنگ چخماق

fire storm : علوم نظامى : توده اتش

fire support group : علوم نظامى : ناو گروه پشتيبانى اتش دريايى

fire support sector : علوم نظامى : منطقه پشتيبانى اتش

fire support station : علوم نظامى : نققه هدف اتش پشتيبانى دريايى ايستگاه اتش درياى

fire temple : آتشخانه , آتشگاه , آتشکده

fire thrower : علوم نظامى : شعله افکن

fire tongs : علوم مهندسى : انبر

fire up : روشن کردن ،اتشى شدن

fire wall : معمارى : ديوار اتش بند

fire wood : علوم مهندسى : هيزم

fire worshipper : آتش پرست

fire bird : يکجورپرى شاهرخ يامرغ انجيرخوار

fire blast : يرقان سوزنده گياهى

fire blight : زنگ يايرقان رازک

fire clay : خاک نسوز،گل بوته ،گل اتشتاب

fire company : شرکت بيمه اتش سوزى ،دسته اتش نشانى

fire eater : شعبده بازاتش خور،شعبده باز،ادم فتنه جوياجنگى

fire engine : ماشين اتش نشانى ،تلمبه اتش خاموش کن

fire eyed : داراى چشمان افروخته يادرخشان

fire fighter : علوم دريايى : اتش نشان

fire fighting : علوم دريايى : اتش نشانى

fire fly : مگسى که ماده ونوزادانراکرم شب تاب مينامند

fire guard : پيش بخارى ،حائل اتش

fire irons : لوازم بخارى( همچون سيخ وخاک اندازوانبر)

fire main : علوم دريايى : لوله اب اتش نشانى

fire new : نونو،بکلى نوياتازه

fire pan : منقل ،اتشدان

fire pot : ظرفى که ازاتش يامواداتشگيرپرکرده پرت ميکردند،اتشدان ،بوته

fire prevention : اتش نشانى

fire pump : تلمبه آتش نشاني

fire resistant : علوم دريايى : نسوز

fire ship : کشتى اتش زن ،ادم سوزاکى ياکوفتى

fire teazer : اتش انداز،سوخت انداز،اتش تاب

fire temple : اتشکده

fire trap : ساختمانى که هنگام اتش سوزى بيرون امدن ازان دشواراست

fire water : اب اتشين ،اتش سرد( کنايه ازنوشابه هاى الکلى است)

fire worship : اتش پرستى

firearm : اسلحه گرم

fireback : قرقاول پشت قرمز( درجزيره سوماترا)،ديواره عقبى کوره يابخارى

fireball : شهاب روشن , گلوله انفجاري

firebird : (ج.ش ).پرى شاهرخ ،مرغ انجير خوار

firebox : آتشدان , مجمر

firebrand : آتش پاره

fireclay : گل آتشخوار

firecracker : طرقه

fired brick : معمارى : اجر پخته

fired process equipment : شيمى : دستگاه خشک کن شعله اى

firedamp : گاز متان

firedog : سه پايه پيش بخارى

firedragon : اژدهاى اتش خور،سمندر

firedrake : (افسانه )اژدهاى اتش خوار،سمندر

firefighter : آتشنشان

firefly : شب تاب , کرم شب افروز , کرم شو تاب

fireguard : سپر جلو بخارى ،مامور اتش نشانى

firehouse : )=fire station(ايستگاه اتش نشانى

firelight : نور اتش ،رعد وبرق ،اذرخش

firelock : تفنگ فتيله اى

fireman : سوخت گير , سوخت انداز

fireplace : اجاق ،اتشگاه ،کانون ،بخارى ،منقل

fireplug : )hydrant(شير اب اتش نشانى

fireproof : ضد آتش , نسوز کردن , ناسوز , نسوختني

fireproof cement : معمارى : سيمان نسوز

fireproof paint : معمارى : رنگ نسوز

firer : اتش زن ،سوخت انداز،تفنگ

fires : شرر

firescreen : سپر جلو بخارى

fireside : پاي بخاري , زندگي خانگي

firestone : (مع ).سنگ چخماق ،سنگ اتش زنه

firetrap : ساختمان مستعد اتش سوزى

firewater : نوشابه الکلى قوى

fireweed : (گ.ش ).نوعى کاهو

firewood : هيزم , حطب

firework : اتش بازى

fireworks : آتشبازي , آتش بازي

fireworm : کرم شب تاب

firing : شليک

firing battery : علوم نظامى : اتشبار تيراندازى کننده

firing data : علوم نظامى : عناصر تير،عناصر مربوط به تيراندازى

firing jack : علوم نظامى : جک تير،جک اتش

firing lock : علوم نظامى : قفل اتش

firing pressure device : علوم نظامى : ماسوره فشارى مين

firing pull device : علوم نظامى : ماسوره کششى مين

firing table : علوم نظامى : جدول تيراندازى

firing voltage : علوم مهندسى : ولتاژ اشتعال

firkin : چليک( مطابق يک چهارم بشکه)،بشکه چوبى

firm : پرقوام , پايدار , موسسه بازرگاني , استوار , مضبوط , واثق , رکين , رست , راسخ , مستحکم , محکم , غرا , پابرجا , ثابت , قرص , پا برجاي , استوار کردن , پروپاقرص

firm clay : عمران : خاک رس مرطوب

firm up : استوار کردن

firmament : گنبد آسمان , گردون , چرخ و فلک

firmamental : فلکى

firman : فرمان( فارسى)

firmer chisel : اسکنه کوتاه وکلفت

firmly : محکم

firmness : استحکام , صلابت , رزانت , ثبات , استواري , محکمي

firry : صنوبردار

first : نخستين , اولي , اولين , اول , نخست , اول آنکه , ابتدا , نزست

first aid cabinet : شيمى : قفسه کمکهاى اوليه

first aid kit : شيمى : جعبه کمکهاى اوليه

first audio stage : الکترونيک : مرحله صوتى نخست

first call : علوم نظامى : شيپور جمع

first cause : علت اوليه

first class : درجهاول

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

مقاله بررسی عمل آوری علوفه برای گاوداری گوشتی
مقاله بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان
مقاله بررسی فاصله طبقاتی
مقاله بررسی فاضلاب
مقاله بررسی فلسفه حجاب
مقاله بررسی فورج آلیاژهای آلومینیم
مقاله بررسی قاطعیت
"مقاله بررسی كوكسیدیوز ، بیماری انگلی طیور"
مقاله بررسی گچبری خانه های كاشان در دوره قاجار
مقاله بررسی گذری بر معماری دیكانستراكشن و فولدینگ
مقاله بررسی مبادله و چرخه های همكاری تجزیه و تحلیل تئوریكی و تجربی مشاركت در كار
مقاله بررسی مدل Energy-Efficient مبنی برتراكم داده‌ها برای شبكه‌های سنسور بی‌سیم
مقاله بررسی مزایا و معایب استفاده از روش قالب لغزنده عمودی
مقاله بررسی مفاهیم توسعه
مقاله بررسی منابع حقوق اساسی
مقاله بررسی مهارت كنترل آفت برای باغبانان خانگی یا متخصصان زمین داری گیاه داروش
مقاله بررسی نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه
مقاله بررسی نظریات هانتینگتون در مورد انقلاب‌ها
مقاله بررسی نكاتی در مورد روابط زناشویی و عشق پایدار