لغات مشابه
fire arms : علوم مهندسى : اسلحه ى گرم

fire balloon : علوم مهندسى : فانوس هوايى

fire barrier : معمارى : اتش بر

fire bee : علوم نظامى : نوعى هدف کش کنترل شونده از روى زمين نوعى هواپيماى بى خلبان توربوجتى

fire bug : pyromaniac(، )=incendiaryاتش افروز

fire bullets : تير اندازي کردن

fire commands : علوم نظامى : فرامين اتش

fire control party (fcp) : علوم نظامى : تيم کنترل اتش دريايى

fire control radar : علوم دريايى : رادار کنترل اتش

fire coordination line : علوم نظامى : خط هماهنگى اتش هلى کوپترها و نيروهاى هوابرد و نيروهاى الحاقى

fire cover : علوم دريايى : پوشش اتش

fire cracker : علوم مهندسى : ترقه

fire cured : دودى ،دود داده شده

fire curtain : علوم مهندسى : پرده محافظ اتش

Fire Department : آتش نشاني , آتشنشاني , اداره آتش نشاني

fire detection system : علوم هوايى : سيستم اشکارساز حريق

fire direction center (fdc) : علوم نظامى : مرکز هدايت اتش

fire discipline : علوم نظامى : انضباط اتش

fire door : علوم مهندسى : درب نسوز

fire drake : علوم مهندسى : شهاب

fire drill : تمرين اطفاء حريق

fire eater : شعبده باز

fire extinction : خفگي آتش

fire extinguishing : اطفاء حريق

fire extinguishing system : علوم هوايى : سيستم اطفاء حريق

fire grate : علوم مهندسى : اجاق ديوارى

fire guard : آتشبان

fire hose : علوم مهندسى : لوله اب

fire hydrant : علوم مهندسى : شير اتش نشانى

fire lit : علوم مهندسى : وسيله اى که با اتش روشن شود

fire lobby : معمارى : اتشبند

fire mission : علوم نظامى : ماموريت اتش

fire off : در کردن

fire opal : )=girasol(گل افتاب گردان ،عين الشمس

fire out : بيرون کردن ،بيرون انداختن

fire patrol : علوم دريايى : گشتى اتش نشان

fire place opening : معمارى : اتشخان اجاق

fire post : علوم دريايى : جايگاه اتش نشانى

fire proofing : علوم مهندسى : نسوزى

fire proofing compound : شيمى : اشتعال کاه

fire protection : استحکامات تدافعي

fire sale : فروش مال التجاره حريق زده

fire salute : توپ سلام انداختن

fire screen : علوم مهندسى : پنجره بخارى

fire station : اطفائيه حريق , اطفائيه

fire stone : علوم مهندسى : سنگ چخماق

fire storm : علوم نظامى : توده اتش

fire support group : علوم نظامى : ناو گروه پشتيبانى اتش دريايى

fire support sector : علوم نظامى : منطقه پشتيبانى اتش

fire support station : علوم نظامى : نققه هدف اتش پشتيبانى دريايى ايستگاه اتش درياى

fire temple : آتشخانه , آتشگاه , آتشکده

fire thrower : علوم نظامى : شعله افکن

fire tongs : علوم مهندسى : انبر

fire up : روشن کردن ،اتشى شدن

fire wall : معمارى : ديوار اتش بند

fire wood : علوم مهندسى : هيزم

fire worshipper : آتش پرست

fire bird : يکجورپرى شاهرخ يامرغ انجيرخوار

fire blast : يرقان سوزنده گياهى

fire blight : زنگ يايرقان رازک

fire clay : خاک نسوز،گل بوته ،گل اتشتاب

fire company : شرکت بيمه اتش سوزى ،دسته اتش نشانى

fire eater : شعبده بازاتش خور،شعبده باز،ادم فتنه جوياجنگى

fire engine : ماشين اتش نشانى ،تلمبه اتش خاموش کن

fire eyed : داراى چشمان افروخته يادرخشان

fire fighter : علوم دريايى : اتش نشان

fire fighting : علوم دريايى : اتش نشانى

fire fly : مگسى که ماده ونوزادانراکرم شب تاب مينامند

fire guard : پيش بخارى ،حائل اتش

fire irons : لوازم بخارى( همچون سيخ وخاک اندازوانبر)

fire main : علوم دريايى : لوله اب اتش نشانى

fire new : نونو،بکلى نوياتازه

fire pan : منقل ،اتشدان

fire pot : ظرفى که ازاتش يامواداتشگيرپرکرده پرت ميکردند،اتشدان ،بوته

fire prevention : اتش نشانى

fire pump : تلمبه آتش نشاني

fire resistant : علوم دريايى : نسوز

fire ship : کشتى اتش زن ،ادم سوزاکى ياکوفتى

fire teazer : اتش انداز،سوخت انداز،اتش تاب

fire temple : اتشکده

fire trap : ساختمانى که هنگام اتش سوزى بيرون امدن ازان دشواراست

fire water : اب اتشين ،اتش سرد( کنايه ازنوشابه هاى الکلى است)

fire worship : اتش پرستى

firearm : اسلحه گرم

fireback : قرقاول پشت قرمز( درجزيره سوماترا)،ديواره عقبى کوره يابخارى

fireball : شهاب روشن , گلوله انفجاري

firebird : (ج.ش ).پرى شاهرخ ،مرغ انجير خوار

firebox : آتشدان , مجمر

firebrand : آتش پاره

fireclay : گل آتشخوار

firecracker : طرقه

fired brick : معمارى : اجر پخته

fired process equipment : شيمى : دستگاه خشک کن شعله اى

firedamp : گاز متان

firedog : سه پايه پيش بخارى

firedragon : اژدهاى اتش خور،سمندر

firedrake : (افسانه )اژدهاى اتش خوار،سمندر

firefighter : آتشنشان

firefly : شب تاب , کرم شب افروز , کرم شو تاب

fireguard : سپر جلو بخارى ،مامور اتش نشانى

firehouse : )=fire station(ايستگاه اتش نشانى

firelight : نور اتش ،رعد وبرق ،اذرخش

firelock : تفنگ فتيله اى

fireman : سوخت گير , سوخت انداز

fireplace : اجاق ،اتشگاه ،کانون ،بخارى ،منقل

fireplug : )hydrant(شير اب اتش نشانى

fireproof : ضد آتش , نسوز کردن , ناسوز , نسوختني

fireproof cement : معمارى : سيمان نسوز

fireproof paint : معمارى : رنگ نسوز

firer : اتش زن ،سوخت انداز،تفنگ

fires : شرر

firescreen : سپر جلو بخارى

fireside : پاي بخاري , زندگي خانگي

firestone : (مع ).سنگ چخماق ،سنگ اتش زنه

firetrap : ساختمان مستعد اتش سوزى

firewater : نوشابه الکلى قوى

fireweed : (گ.ش ).نوعى کاهو

firewood : هيزم , حطب

firework : اتش بازى

fireworks : آتشبازي , آتش بازي

fireworm : کرم شب تاب

firing : شليک

firing battery : علوم نظامى : اتشبار تيراندازى کننده

firing data : علوم نظامى : عناصر تير،عناصر مربوط به تيراندازى

firing jack : علوم نظامى : جک تير،جک اتش

firing lock : علوم نظامى : قفل اتش

firing pressure device : علوم نظامى : ماسوره فشارى مين

firing pull device : علوم نظامى : ماسوره کششى مين

firing table : علوم نظامى : جدول تيراندازى

firing voltage : علوم مهندسى : ولتاژ اشتعال

firkin : چليک( مطابق يک چهارم بشکه)،بشکه چوبى

firm : پرقوام , پايدار , موسسه بازرگاني , استوار , مضبوط , واثق , رکين , رست , راسخ , مستحکم , محکم , غرا , پابرجا , ثابت , قرص , پا برجاي , استوار کردن , پروپاقرص

firm clay : عمران : خاک رس مرطوب

firm up : استوار کردن

firmament : گنبد آسمان , گردون , چرخ و فلک

firmamental : فلکى

firman : فرمان( فارسى)

firmer chisel : اسکنه کوتاه وکلفت

firmly : محکم

firmness : استحکام , صلابت , رزانت , ثبات , استواري , محکمي

firry : صنوبردار

first : نخستين , اولي , اولين , اول , نخست , اول آنکه , ابتدا , نزست

first aid cabinet : شيمى : قفسه کمکهاى اوليه

first aid kit : شيمى : جعبه کمکهاى اوليه

first audio stage : الکترونيک : مرحله صوتى نخست

first call : علوم نظامى : شيپور جمع

first cause : علت اوليه

first class : درجهاول

first class cricket : ورزش : مسابقه کريکت بين تيمهاى حرفه اى و اماتور ايالات و دانشگاههاى انگلستان

first coat : اندوديارنگ نخست ،اندوديارنگ دست اول

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

جزوه ریخته گری نیمه جامد
تحقیق طوفان سرخس
تحقیق فریمان
تحقیق فسیل
تحقیق قریتین حسنجون و سید آباد
تحقیق قنات
"تحقیق قنات میراث فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی"
كاربرد های سیستم اطلاعات جغرافیایی در شهرسازی و مدیریت شهری
"تحقیق کارهای صحرایی،ابزارها و وسایل موردنیاز و کارکرد صحیح با آنها"
تحقیق كاشفان فروتن آب
تحقیق کرج
تحقیق کردستان
تحقیق کشور ترکیه
تحقیق کوهستان
تحقیق گاز اوزون
تحقیق گناباد
تحقیق لایه بندی آب
محدودیتها و پتانسیلهای اقلیمی استان خراسان رضوی- نیشابور
پاورپوینت تئوریها و کاربردهای انگیزش در سازمان