لغات مشابه
fire commands : علوم نظامى : فرامين اتش

fire control party (fcp) : علوم نظامى : تيم کنترل اتش دريايى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: