لغات مشابه
fizzle : چس , فش فش , کوشش مذبوحانه

fizzy : جوش زننده ،جوشنده ،کف کننده

fjeld : فلات مرتفع وصخره دارى که تقريبا هيچ درختى نداشته باشد

fjord : (جغ ).ابدره

flabbergast : مبهوت کردن ،گيج کردن

flabbily : به سستى ،بطور شل و ول

flabbiness : سستى ،نرمى ،شلى

flabby : لس

flabby person : پهلوان پنبه

flabellate : ( )=flabelliform(گ.ش -.ج.ش ).بادبزنى ،اندام بادبزنى

flabellum : عضو بادبزني

flaccid : چروک شده , شل وول

flaccidity : سستى ،شلى ،اويختگى

flacon : بطرى در دار کوچک

flactuation : تموج

flag : بيرق , رايت , پرچم

flag bag : علوم نظامى : کيف پرچم

flag byte : لقمه پرچم

flag captain : علوم دريايى : فرمانده ناو سرفرماندهى

flag days : علوم نظامى : روزهاى مناسب يا نامناسب براى حرکات موتورى

flag discrimination : بازرگانى : مخالفت يک کشور با حمل کالاهاى خود توسط کشتيهاى غير

flag football : ورزش : نوعى فوتبال با 6 تا 9 نفر در هر تيم

flag git : ذره پرچم

flag pole : علوم نظامى : ميله پرچم

flag rank : (ن.د ).افسر بالاتر از سروان ،افسر ارشد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: